Begroting in één oogopslag

De begroting van Wassenaar sluit met een voordelig meerjarenbeeld tot en met 2021. In begrotingsjaar 2018 is dit € 268.629 voordelig. Vanaf 2022 is op dit moment nog sprake van een nadelig saldo, dit komt door het vervallen van de precariobelasting met ingang van 2022. Een toelichting hierop is opgenomen onder tabel 2.

In deze tabel is ook jaarschijf 2022 verwerkt. Deze valt buiten de scope van deze meerjarenbegroting, maar omdat er in 2022 grote financiële gevolgen zijn door het vervallen van de precariobelasting is de jaarschijf 2022 ter illustratie toegevoegd aan het meerjarenbeeld.

Tabel 2

+/+ is voordeel

2018

2019

2020

2021

2022

Kadernota vastgesteld 4 juli 2017

114.855

211.486

38.545

41.454

41.454

Ontwikkelingen na kadernota

- Incidentele invoeringskosten Omgevingswet

-1.022.000

- Structurele kosten Omgevingswet

-129.000

-129.000

- Trendmatige ontwikkelingen belastingen

en heffingen

158.061

158.061

158.061

158.061

158.061

- Netto gevolgen Meicirculaire

90.053

153.159

105.037

125.721

125.721

- Ontwikkeling bijdrage WODV

100.982

134.726

152.487

237.454

237.454

- Gevolgen aanpassing 5MP

-60.000

-120.000

-60.000

-120.000

-120.000

- Gevolgen vervallen precario

-1.805.000

- Diverse verschillen

-135.322

-144.126

-66.219

78.896

78.896

Totaal ontwikkelingen na kadernota

-868.226

181.820

289.366

351.132

-1.453.868

Dekking

- Instellen voorziening Omgevingswet

1.022.000

Totaal dekking

1.022.000

0

0

0

0

TOTAAL BEGROTINGSSALDO

268.629

393.306

327.911

392.586

-1.412.414

De belangrijkste ontwikkelingen na de Kadernota zijn:

  • Invoering Omgevingswet;
  • Trendmatige ontwikkeling belastingen en heffingen;
  • Netto effect Meicirculaire;
  • Lagere bijdrage aan WODV;
  • Alternatieve invulling “Meer met mensen, minder met papier” (5MP);
  • Vervallen precariobelasting met ingang van 2022.

Invoering Omgevingswet
Op dit moment zijn de bedragen van de invoering van de Omgevingswet nog niet precies vast te stellen. Om wel alvast rekening te houden met de mogelijke financiële consequenties hiervan is gebruik gemaakt van een door de VNG ontwikkeld rekenmodel.
In deze begroting is ervan uitgegaan dat het zittende personeelsbestand de nieuwe taken kan uitvoeren. Hoe de samenstelling van het personeelsbestand er na invoering van de Omgevingswet uit gaat zien is afhankelijk van de ambitiebepaling van de raad. Pas dan kan de benodigde formatie afgezet worden tegen de beschikbare formatie. Bij toekomstige wijzigingen van het personeelsbestand moet rekening worden gehouden dat deze gevolgen hebben voor de afname van diensten van de WODV. Voor formatieve afbouw geldt de afbouwregeling (vier jaarstermijn).
Tot slot past de VNG het model dat nu is gebruikt voor de berekeningen nog aan, zodat onder andere het ambitieniveau er in kan worden meegenomen. Dit alles zorgt ervoor dat de benodigde bedragen gewijzigd zullen worden.

Trendmatige ontwikkelingen belastingen en heffingen
Belastingen en heffingen worden in 2018 trendmatig verhoogd met het prijsindexcijfer.

Netto effect Meicirculaire
In de informatiebrief aan de raad van 20 juni 2017 is een voordelig saldo gepresenteerd als uitkomst van de Meicirculaire. Dit positieve saldo is de resultante van een hogere bijdrage uit het gemeentefonds, de hogere lasten in het sociaal domein en de hogere kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen.

Lagere bijdrage WODV
Naar aanleiding van de zienswijzen van de beide gemeenten heeft het Algemeen Bestuur van de WODV de begroting gewijzigd vastgesteld.
De wijziging betreft het informatiebeleidsplan. Hierdoor is een voordeel ontstaan. De verdeling van de bijdrage over de taakvelden treft u aan in de paragraaf bedrijfsvoering.

Alternatieve invulling 5MP
Het college wil de uitwerking van Meer met mensen, minder met papier voldoende tijd geven om het nieuwe beleid stevig vorm te geven. Het uiteindelijke bedrag is verlaagd naar € 120.000 vanaf 2020. Een uitgebreide toelichting op de plannen is opgenomen in de Paragraaf Taakstellingen, Bezuinigingen en Ombuigingen.

Gevolgen vervallen precariobelasting.
De precariobelasting op kabels en leiding wordt definitief afgeschaft met ingang van 2022. Dit betekent dat uiterlijk met ingang van 2022 een bedrag ter hoogte van € 1.805.000 aan structurele belastinginkomsten wegvalt. Dit bedrag zal gecompenseerd moeten worden. Te denken valt in principe aan drie opties:

  • Compensatie door een keuze te maken uit de bezuinigingen die bij de Kadernota 2018 zijn geïnventariseerd maar waarvoor niet is gekozen;
  • Verhoging van de OZB;
  • Een combinatie van beide.

Dekking
Om de kosten voor de Omgevingswet  te dekken stellen wij voor om uit de algemene reserve een voorziening in te stellen voor de incidentele invoeringskosten. De structurele lasten vanaf 2021 komen ten laste van het de exploitatie.
Een uitgebreide toelichting op alle mutaties is opgenomen in het hoofdstuk” dekking” van de financiële begroting.