Wat willen we bereiken?

-    Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor fietsers, scootmobielen en voetgangers, bij voorkeur door maatregelen die het gedrag van verkeersdeelnemers beïnvloeden;
-    Goede bereikbaarheid door verbetering van de in- en uitrij mogelijkheden van Wassenaar.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

2.1
Verkeer en vervoer

* Verbetering van de veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid tegen aanvaardbare kosten. Veiligheid voor langzaam verkeer heeft daarbij prioriteit;

* Verbeteren van de toegankelijkheid voor weggebruikers;

* Handhaven van het onderhouds-niveau van de wegen op minimaal niveau B, conform beheerplan.

Monitoren en waar mogelijk bijsturen van de bouwwerkzaamheden aan de RijnlandRoute om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken

Onder de aandacht brengen van businesscase N44 om de doorstroming te verbeteren

Adviseren en nemen beleidsmaatregelen bij verkeer- en vervoervraagstukken

In samenspraak met samenleving uitvoeren van kleine verkeersmaatregelen zoals plaatsen fiets(parkeer)voorzieningen, bebording en verkeersdrempels

De openbare ruimte en de daaronder vallende beheerarealen schoon, heel en veilig te houden

Uitvoeren van vastgestelde beheerplannen

2.2
Parkeren

* Reguleren van het parkeeraanbod waarbij het geen beperkingen oplevert voor het voorzieningenniveau en bijdraagt aan de verkeersveiligheid;

* Voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen zodanig dat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd is.

Continueren gratis parkeren centrum

Uitbreiden van het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s.

2.3
Recreatieve Havens

* (Laten) ontwikkelen van de dorpshaven zodat er een eigen karakteristiek ontstaat binnen Wassenaar. Behouden van de overige recreatieve havens.

Doelen en onderhoud water zijn beschreven in taakveld 2.4

Opstellen omgevingsplan en herinrichting openbare ruimte Havengebied

2.4
Economische Havens en waterwegen

Niet van toepassing voor Wassenaar.

Niet van toepassing voor Wassenaar

2.5
Openbaar vervoer

* Verbeteren van het openbaar vervoernetwerk in Metropool-verband.

Binnen MRDH inzetten op voor- en na transport richting station Voorschoten (last mile)

Voor de nieuwe concessie aandacht vragen voor ontbrekende schakels in het netwerk en bediening in de avonduren

Invoering Omgevingswet
Verkeer & vervoer is één van de onderwerpen die onder de nieuwe Omgevingswet valt. Binnen het invoeringstraject Omgevingswet wordt dit onderdeel dan ook meegenomen.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?