Wat willen we bereiken?

-   Betrekken van bewoners bij het aanpassen van bestemmingsplannen, daarbij lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet;
-   Toekomstgerichte bestemmingsplannen met ruimte voor flexibiliteit, duurzaamheid en particulier initiatief;
-   Handhaven van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat dat Wassenaar nu kent, hiervoor werken we samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in het Pact van Duivenvoorde;

-   Bouwen zoals dat past binnen het karakter van Wassenaar, met voldoende gevarieerde woningbouw zodat er plaats is voor verschillende doelgroepen.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

8.1
Ruimtelijke ordening

* Behoud van de unieke kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van groen, economische kwaliteit, cultuurhistorie, duurzaamheid en leefbaarheid;

* Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij het havenkanaal.

Opstellen en uitvoeren programmaplan Omgevingswet

Uitvoeren van de structuurvisie Wassenaar 2025 “Landgoed aan zee”

Deelnemen aan relevante uitwerkingen van de regionale agenda omgevingsvisie 2040 “Hart van Holland”

Bestemmingsplannen die in 2018 ouder zijn dan 10 jaar herbevestigen

Opstellen omgevingsplan en herinrichting openbare ruimte Havengebied

8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven-terreinen)

* Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid.

Faciliterend grondbeleid voeren waar dat kan en actief waar nodig

Op een transparante wijze samenwerken met marktpartijen

Uitvoeren van verplicht kostenverhaal

Sluiten van private overeenkomsten

8.3
Wonen en bouwen

* De beste woongemeente van Zuid Holland blijven, mede ten behoeve van het regionale (internationale) vestigingsklimaat.  Behouden van de diversiteit aan woningtypen en karakteristieken van de verschillende wijken;

* Bij vergunningverlening staat de gebruiker centraal en niet de regel, Er zijn heldere normen waardoor  er geldt "aanvragen is toekennen";

* In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving.

Uitvoeren van het beleidskader zoals geformuleerd in de Woonvisie

Met de corporaties en huurders worden prestatie- afspraken uitgevoerd zoals: duurzaamheid
wonen & zorg; beschikbaarheid en kwaliteit woningbouw; taakstelling vergunninghouders

Opstellen Vergunningen, Toezicht en Handhavings-beleidsplan
Opstellen jaarlijks Vergunningen-uitvoeringsprogramma
Onderzoeken noodzaak actualiseren, herijken Handboek Welstand en Beeldkwaliteit

Opstellen Vergunningen, Toezicht en Handhavings-beleidsplan;
Opstellen jaarlijks Handhavings-uitvoerings-programma.

I nvoering Omgevingswet
2018-2019 staan in het teken van de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor hanteren we een programmatische aanpak. Aan de hand van de – begin 2018 – vast te stellen Programmavisie invoering Omgevingswet worden projecten en activiteiten gestart die ons helpen om de instrumenten (o.a. de omgevingsvisie, omgevingsplan en het proces voor het verlenen van omgevingsvergunningen) die de Omgevingswet ons bieden integraal vorm te geven en integraal te benaderen. We zijn daardoor in staat na te denken over wat dit betekent voor de manier waarop we werken en handelen (meer met de belanghebbenden meedenken vanuit een “ja mits” in plaats van een “Nee tenzij” houding). Daarnaast zijn we afhankelijk van het digitaal stelsel dat het Rijk aan het ontwikkelen is en waar wij onze processen en koppelingen op aan moeten sluiten.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?