Dekkingsplan 2018-2021

Bij de  Kadernota is besloten tot een groot aantal bezuinigingen met als resultaat een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2021. Een overzicht van alle bezuinigingen is opgenomen in de Paragraaf Bezuinigingen en Taakstellingen in deze begroting.
Het daadwerkelijk opstellen van de begroting heeft nog geleid tot een aantal mutaties op het saldo van de Kadernota 2018. Deze mutaties leiden per tot een extra voordelig begrotingssaldo ten opzichte van de Kadernota van € 268.629 in 2018.
Vanaf 2022 is op dit moment nog sprake van een nadelig saldo, dit komt door het vervallen de precario met ingang van 2022. Een toelichting hierop is opgenomen onder punt A16.
De tabel hieronder bevat een overzicht van de ontwikkeling van het begrotingssaldo.
Onder de tabel lichten wij alle afzonderlijke mutaties toe.

Tabel  39    Mutaties begrotingssaldo 2018-2021 na Kadernota

+/+ is voordeel

2018

2019

2020

2021

2022

Kadernota vastgesteld 4 juli 2017

114.855

211.486

38.545

41.454

41.454

A. Mutaties na Kadernota

A1

Effecten financiering

-21.488

-56.941

93.796

56.885

56.885

A2

Indexering belastingen en heffingen met

met 1,4%

158.061

158.061

158.061

158.061

158.061

A3

Motie OZB begroting 2017

-70.000

A4

Terugdraaien dubbele fiscale bijtelling

ambtswoning

25.575

25.575

25.575

25.575

25.575

A5

Budget vergoeding stembureauleden

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

A6

Invoering Omgevingswet

A6a

Incidentele kosten omgevingswet

-1.022.000

A6a

Structurele lasten omgevingswet

-129.000

-129.000

A7

Raming hondenbelasting

17.500

17.500

17.500

17.500

17.500

A8

Overheveling klimaatprogramma 2016

245.000

-245.000

A9

Verhoging bijdrage reddingsbrigade

-19.700

-19.700

-19.700

-19.700

-19.700

A10

Correctie VGRP

12.114

-15.309

-60.759

-15.969

-15.969

A11

a Gevolgen loonstijging WODV

-590.047

-588.502

-606.133

-606.083

-606.083

A11

b Prijscorrectie WODV

-285.712

-285.712

-285.712

-285.712

-285.712

A11

c Dekking lonen en prijzen in Meicirculaire

875.759

874.214

891.845

891.795

891.795

A12

Netto gevolgen Meicirculaire

90.053

153.159

105.037

125.721

125.721

A13

Ontwikkeling kapitaallasten

-89.518

-107.968

-135.348

-130.712

-130.712

A14

Ontwikkelingen WODV

100.982

134.726

152.487

237.454

237.454

A15

Bijdrage BSGR

14.195

16.717

16.717

16.717

16.717

A16

Vervallen precario vanaf 2022

-1.805.000

A17

Aanpassen taakstelling 5MP

- correctie taakstelling

-60.000

-120.000

-180.000

-240.000

-240.000

- nieuwe taakstelling

120.000

120.000

120.000

A18

Beheerkosten vastgoed

132.600

132.600

Totaal mutaties na kadernota

-868.226

181.820

289.366

351.132

-1.453.868

Stand begroting vóór dekking

-753.371

393.306

327.911

392.586

-1.412.414

(-/- is nadeel)

B. Dekkingsplan

Totaal A: te dekken bijgesteld saldo

meerjarenbegroting

-753.371

393.306

327.911

392.586

-1.412.414

B1

Instellen voorziening Omgevingswet

dotatie uit Algemene Reserve

1.022.000

Saldo begroting na dekkingsvoorstellen

268.629

393.306

327.911

392.586

-1.412.414

Toelichting op de mutaties na Kadernota

A1   Effecten financiering
Actualisering van de financieringsposten aan het nieuwe meerjarenperspectief van de begroting voor 2018 en de verwachte renteontwikkelingen geven voor 2018 en 2019 budgettaire nadelen te zien. Voor 2020 en verder is sprake van voordeel.

A2   Trendmatige verhoging belastingen en heffingen
Belastingen en heffingen worden trendmatig verhoogd met het prijsindexcijfer.
A3   Amendement OZB begroting 2017 (100505)
Bij de behandeling van de begroting 2017 is een amendement aangenomen waarin besloten is om een hoger dan geraamde opbrengst OZB voor woningen in 2017 in mindering te brengen op de OZB-opbrengst 2018. De te verwachten meeropbrengst OZB-woningen 2017 bedraagt € 70.000. De opbrengst OZB-woningen is voor 2018 met dit bedrag verlaagd. Daarmee is het amendement uitgevoerd.

A4   Terugdraaien fiscale bijstelling ambtswoning
In begrotingsjaar 2018 is de ambtwoning niet meer als zodanig in gebruik. De fiscale bijtelling komt hiermee te vervallen.

A5   Budget vergoeding stembureauleden
De vergoedingen voor stembureauleden zijn te laag om voldoende leden te kunnen werven. Daarom is het budget verhoogd met € 4.000, het structurele budget komt daarmee op € 10.000.

A6   Omgevingswet
Op dit moment zijn de bedragen van de invoering van de omgevingswet nog niet precies vast te stellen. Om wel alvast rekening te houden met de mogelijke financiële consequenties hiervan is gebruik gemaakt van het VNG-model.

In deze begroting is ervan uitgegaan dat het zittende personeelsbestand de nieuwe taken kan uitvoeren. Hoe de samenstelling van het personeelsbestand er na invoering van de Omgevingswet uit gaat zien is afhankelijk van de ambitiebepaling van de raad. Pas dan kan de benodigde formatie afgezet worden tegen de beschikbare formatie. Bij toekomstige wijzigingen van het personeelsbestand moet rekening worden gehouden dat deze gevolgen hebben voor de afname van diensten van de WODV. Voor formatieve afbouw geldt de afbouwregeling (vier jaarstermijn).

Tot slot past de VNG het model dat nu is gebruikt voor de berekeningen nog aan, zodat onder andere het ambitieniveau er in kan worden meegenomen. Dit alles zorgt ervoor dat de benodigde bedragen gewijzigd zullen worden.

Om de kosten te dekken stellen wij voor om ten laste van de Algemene Reserve een voorziening in te stellen voor de incidentele invoeringskosten. De structurele lasten komen ten laste van het begrotingssaldo.

A7   Verbeterde inning hondenbelasting
Het betreft een aanpassing van de raming aan de uitkomsten van vorige jaren. Door verbeteren van de controle op hondenbezit heeft de gemeente meer opbrengst gerealiseerd.

A8   Overheveling klimaatprogramma
In de jaarrekening 2016 is  € 245.000 aan middelen die nog niet waren besteed overgeheveld naar 2018. Dit is gebeurd inclusief de  dekking uit de reserve die de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

A9   Reddingsbrigade
De verhoging van de bijdrage is noodzakelijk voor uitbreiding van de strandbewakingsdiensten die niet in de exploitatie van de WRB zijn opgenomen en de jaarlijkse stallingskosten voor de winterperiode.

A10   Correctie VGRP
De ramingen voor het VGRP waren nog niet correct in de begroting verwerkt, dit gebeurt bij deze.
A11   Cao ambtenaren 3,25%
De post is budgettair neutraal: de stijging van de lasten wordt gecompenseerd door een stijging van de inkomsten uit het gemeentefonds (Meicirculaire)

A12   Gevolgen Meicirculaire
In de informatiebrief aan de raad van 20 juni 2017 is een voordelig saldo gepresenteerd als uitkomst van de Meicirculaire. Dit positieve saldo is de resultante van een hogere bijdrage uit het gemeentefonds en de hogere lasten in het sociaal domein en de hogere kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen.

A13   Ontwikkeling kapitaallasten
De doorrekening van de kapitaallasten op basis van de geraamde investeringen levert een voordeel op.

A14   Ontwikkelingen WODV
Naar aanleiding van de zienswijzen van de beide gemeenten heeft het Algemeen Bestuur van de WODV de begroting gewijzigd vastgesteld.
De wijziging betreft het informatiebeleidsplan. Hierdoor is een voordeel ontstaan. De verdeling van de bijdrage over de taakvelden treft u aan in de paragraaf bedrijfsvoering.

A15   Bijdrage BSGR
Vanaf 2018 worden de deelnemersbijdragen berekend aan de hand van een zuiver KostPrijsCalculatie-model (KPC-model). Op basis van de uitkomsten van dit KPC-model kan de geraamde bijdrage aan de BSGR worden verlaagd.

A16    Precario
De precariobelasting op kabels en leiding wordt definitief afgeschaft met ingang van 2022. Dit betekent dat uiterlijk met ingang van 2022 een bedrag ter hoogte van € 1.805.000 aan structurele belastinginkomsten wegvalt. Dit bedrag zal gecompenseerd moeten worden. Te denken valt in princiep aan twee opties:

  • Compensatie door een keuze te maken uit de bezuinigingen die bij de Kadernota 2018 zijn geïnventariseerd maar waarvoor niet is gekozen;
  • Verhoging van de OZB;
  • Een combinatie van beide.

A17   Temporiseren 5MP
Bij de Kadernota 2018 is besloten om de taakstelling 5MP te verlagen.

Tabel 40 Aanpassing 5MP

Het college wil de uitwerking van Meer met mensen, minder met papier voldoende tijd geven om het nieuwe beleid stevig vorm te geven. Het uiteindelijke bedrag is verlaagd naar € 120.000 vanaf 2020. Een uitgebreide toelichting op de plannen is opgenomen in de Paragraaf Taakstellingen, Bezuinigingen en Ombuigingen.

A18   Beheerlasten vastgoed
Tot en met 2020 zijn beheerlasten voor vastgoed driejarig incidenteel geraamd. Vanaf 2021 vallen deze incidentele lasten vrij.

B.   Dekkingsplan
Dekking van de kosten van de omgevingsvergunning gebeurt door een onttrekking uit de algemene reserve.