Wat willen we bereiken?

  • Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren;
  • Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen, zodat ze samen sterker worden en minder een beroep hoeven te doen op de gemeente;
  • We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten.
  • Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

5.1
Sportbeleid en activering

Stimuleren dat meer mensen gaan sporten

Versterken van de positie van het Wassenaars Sportcontact als partner in de ontwikkeling van het sportbeleid

Investeren in groot onderhoud en nieuwbouw sportfaciliteiten

Uitvoeren sportnota

Uitvoeren subsidiebeleid

5.2
Sportaccommodaties

Samenwerking tussen sportverenigingen bijvoorbeeld bij het delen van accommodaties

Multifunctioneel gebruik, breed toegankelijk maken, van de sportfaciliteiten

Multifunctioneel maken
nieuwe faciliteiten

Netwerk
bijeenkomsten en kennisoverdracht

Gebruiken sportfaciliteiten voor naschoolse (sport) activiteiten

5.3
Cultuur-presentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Mensen inspireren

Bijdragen aan een hoogwaardig leefklimaat in Wassenaar

Dicht bij huis een goed kunst- en cultuuraanbod stimuleren

Lokale kunst en cultuur stimuleren

Divers aanbod voor bezoekers en bewoners van Wassenaar

Uitvoeren cultuurnota

Netwerkbijeenkomsten

Uitvoeren subsidiebeleid

5.4
Musea

Divers aanbod voor bezoekers en bewoners van Wassenaar  en het levend houden van de historie

Stimuleren realisatie Historisch museum

Onderzoeken mogelijkheden om de kunstcollectie toegankelijk te maken voor een breed  publiek

Faciliteren brandweermuseum

5.5
Cultureel erfgoed

Stimuleren van doelmatig gebruik van het cultureel erfgoed  en vergroten van de zichtbaarheid en de beleving ervan

Afronden ontwikkeling integraal erfgoedbeleid boven en onder de grond.

5.6
Media

Een ondernemende en betaalbare bibliotheek voor alle inwoners, met waar mogelijk differentiatie op het gebied van financieringsbronnen, activiteiten en samenwerkingspartners

Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Wassenaar.

Het faciliteren van een cultureel centrum.

Faciliteren eigentijdse bibliotheek

Doorvoeren besluitvorming toekomst Warenar

Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten

5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verbeteren van de groene kwaliteit in het centrum bijvoorbeeld door Berkhei

Het met partners vitaal
en authentiek houden van het buitengebied Duin, Horst en Weide, het strand en de land-goederenzones

Verhogen van het onderhouds-niveau

Inzetten op behoud van een open groene zone van 1500 meter tussen de bebouwing van Katwijk en Wassenaar

Informeren en faciliteren van het adopteren van groen

Werken aan de kwaliteitsverbetering van Berkhei

Uitvoering geven aan het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide

Uitvoering geven aan het beleid uit de Groen- en watervisie 2016-2020 en door uitvoeren van  visies- en beheerplannen voor De Paauw en Backershagen

Opstellen, waar mogelijk met Katwijk, van een inrichtingsplan voor de groene zone Valkenburg

Acteren op ontwikkelingen zoals Unmanned Valley

Invoering Omgevingswet
De Omgevingswet stelt als één van de doelen dat er een veilige en gezonde fysieke leefomgeving in stand wordt gehouden en bereikt met daarbij een goede omgevingskwaliteit. Sport, cultuur en recreatie kan daaraan een bijdrage leveren. Daarom zal ook vanuit dit programma mee worden gedacht in mogelijkheden om de Omgevingswet tot een succes te maken. Binnen programma 5 valt de invoering Omgevingswet onder de taakvelden: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 en 5.7.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?