Wat willen we bereiken?

  • Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;
  • Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;
  • Voorschoten en Wassenaar zijn veilig en er is sociale cohesie;
  • Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats;
  • Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

6.1
Samenkracht en burger-participatie

Bewoners zijn zelfredzaam en houden zo lang mogelijk regie over  hun eigen leven

Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie

Bieden van laagdrempelige preventieve zorg en ondersteuning

Uitvoeren wijkbeleid

Uitvoeren van de prestatieafspraken jeugd- en jongerenwerk

Uitvoeren vrijwilligersbeleid/mantelzorgondersteuning

Uitvoeren subsidiebeleid

Uitvoeren agenda 22 (VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking)

Uitvoeren  volwasseneneducatie

Uitvoeren onafhankelijke cliëntondersteuning

6.2
Wijkteams

Eén huishouden, één plan, één regisseur

Toegang tot ondersteuning is  laagdrempelig, lokaal en integraal georganiseerd

Een integrale aanpak van  0 -100 jarigen door te verbinden tussen jeugd, Wmo en participatie

Bieden van een loketfunctie

Integraal werken volgens  principe van: 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur

Uitvoeren beleidsplan Sociaal Domein en handhavingsplan 3D

6.3
Inkomensregelingen

Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomens-ondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning  van minima en naar schuldhulpverlening

Uitvoeren diverse plannen van aanpak

Verstrekken van uitkeringen

6.4
Begeleide participatie

Iedereen die kan werken werkt, of levert een bijdrage naar vermogen

Ondersteunen van werkgevers in de gemeente  om mensen met een arbeids-beperking in dienst te nemen

Uitvoeren wettelijke taken op grond van de WSW voor de oude doelgroep

Uitvoeren wettelijke taak tot tegenprestatie

Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep

6.5
Arbeidsparticipatie

Iedereen die kan werken werkt, of levert een bijdrage naar vermogen

Door middel van werkervaring, opleiding en/of begeleiding, de belemmeringen bij het ver-krijgen van werk verkleinen waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden en talenten van mensen

Bieden en organiseren van
re-integratie-activiteiten  gericht op individuen en groepen

Onderhouden contacten met werkgevers

Actieve rol op de regionale arbeidsmarkt

Uitvoeren Plan van Aanpak
Jeugdwerkgelegenheid

Lokale invulling werkgeversbenadering volgens Sociaal Economische agenda

6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Mensen kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Verstrekken maatwerkvoorzieningen

6.71
Maatwerkdienstverlening 18+

Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning vinden dicht bij huis plaats

Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 t/m 2020

Verstrekken maatwerk dienstverlening

Afstemming, onderzoek & samenwerking in de regio

Voorbereiden op nieuwe taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang

6.72
Maatwerk-dienstverlening 18-

Jeugdigen groeien gezond en veilig op  en kunnen zich optimaal ontwikkelen in hun eigen omgeving

Realiseren van een breed scala aan jeugdhulpvoorzieningen

Lokaal uitvoeren van de innovatieagenda Haaglanden

6.81
Geëscaleerde zorg
18+

In onveilige
en niet-
zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang

Optimaliseren werkwijze Veilig Thuis

Doorontwikkelen crisisdienst naar 0-100 jaar

6.82
Geëscaleerde zorg
18-

In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang van jeugdigen

Optimaliseren werkwijze Veilig Thuis

Optimaliseren van de werkwijzen rondom vrijwillig en het gedwongen kader

Doorontwikkeling crisisdienst naar 0-100 jaar

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?