Toelichting meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Programma'sBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Bedragen x € 1.000,-2018201920202021
( "-"= nadeel /
"+"= voordeel )batenlastensaldobatenlastensaldobatenlastensaldobatenlastensaldo
P0 Bestuur en ondersteuning39.232-12.27026.96239.111-12.19026.92139.085-11.75827.32739.061-11.68427.377
P1 Veiligheid22-2.714-2.69222-2.714-2.69222-2.714-2.69222-2.714-2.692
P2 Verkeer en vervoer291-4.247-3.956291-4.222-3.930291-4.091-3.800291-4.061-3.770
P3 Economie1.008-3916161.008-3766311.008-3766311.008-376631
P4 Onderwijs339-2.834-2.496339-2.806-2.467339-2.806-2.467339-2.806-2.467
P5 Sport, cultuur en recreatie511-6.042-5.531511-6.082-5.571511-6.144-5.633511-6.048-5.538
P6 Sociaal Domein6.285-18.887-12.6026.285-18.755-12.4706.285-18.752-12.4676.285-18.741-12.456
P7 Volksgezondheid en milieu6.965-7.957-9926.987-7.453-4676.981-7.406-4246.981-7.387-406
P8 Wonen en bouwen1.488-3.351-1.8631.488-2.274-7861.463-2.274-8111.438-2.389-951

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Mutaties reservesBegrotingBegrotingBegrotingBegroting
Bedragen x € 1.000,-2018201920202021
( "-"= nadeel /
"+"= voordeel )batenlastensaldobatenlastensaldobatenlastensaldobatenlastensaldo
P0 Bestuur en ondersteuning61306135600560000000
P2 Verkeer en vervoer1090109109010910901091090109
P3 Economie000000000000
P4 Onderwijs436-34789640646406464064
P5 Sport, cultuur en recreatie4820482482048248204824820482
P6 Sociaal Domein000000000000
P7 Volksgezondheid en milieu4900490000000000
P8 Wonen en bouwen1.03801.038808808808
Resultaat59.309-59.04026957.264-56.87139356.648-56.32032756.599-56.206392

Per saldo geeft 2018 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 268.629 voordelig.

het meerjarige beeld ziet er als volgt uit:

 • 2018   :   € 268.629 voordelig
 • 2019   :   € 393.306 voordelig
 • 2020   :   € 327.911 voordelig
 • 2021   :   € 392.586 voordelig

Mutaties op de reserves conform eerdere besluitvorming tot en met de Kadernota worden niet toegelicht. De volgende reservemutatie wordt met de voorliggende begroting besloten en is reeds verwerkt in bovenstaand overzicht:

-      Onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.022.000 ten behoeve van vorming van een
Voorziening Invoering Omgevingswet.
-   Onttrekking aan de volgende reserves ten behoeve van de Reserve Kapitaallasten:

Reserve kapitaallasten RLW

1.450.000

Reserve kapitaallasten Parkeergarage Langstraat

1.774.429

Reserve kapitaallasten zwembad

8.772.668

Kapitaallasten Herenwegschool

347.000

Kapitaallastenreserve openbare Ruimte

1.707.000

Bovenstaande resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele lasten en baten.
Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.  Dit levert het volgende saldo van incidentele baten en lasten in de begroting ten laste/gunste van de concernreserve:

 • 2018    :   € 65.206 voordelig;
 • 2019    :   € 34.420 nadelig;
 • 2020    :   € 460.511 voordelig;
 • 2021    :   € 392.586 voordelig.Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele lasten en baten inzichtelijk te worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht dienen te worden opgenomen, worden verstaan:

 • inkomsten uit grondexploitaties;
 • bijzondere baten uit verkoop van gemeentelijke eigendommen;
 • verkoop tafelzilver;
 • extra dividenduitkering;
 • incidentele bouwleges;
 • extra afschrijvingen ten laste van de exploitatie;
 • extra dotaties aan voorzieningen onder andere voor onderhoud;
 • investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen;
 • dotaties en onttrekkingen aan de algemene reserve;
 • baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid;
 • voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
 • éénmalige subsidies.

Gecorrigeerd voor incidentele lasten en baten is in 2018 sprake van een klein structureel overschot van € 65.206 voordelig. Omdat de begroting vanaf 2020 structureel een overschot laat zien kunnen we toch spreken van structureel evenwicht. In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele posten in de begroting.

Tabel 41 Staat van incidentele lasten en baten