Wat willen we bereiken?

  • Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl;
  • Een gezonde, groene leefomgeving behouden en versterken van de authentieke monumentale groene inrichting met onder andere de kenmerkende laanbomen-structuur en cultuurhistorische inrichting met landgoederen;
  • Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten;
  • Vernieuwen van het afvalbeleid waarbij we streven naar effectieve afvalpreventie, -scheiding, - inzameling en – preventie;
  • Wassenaar creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

7.1
Volksgezondheid

* Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners bevorderen en bewaken;

* We doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met de regio.

Uitvoeren  Plan van aanpak preventie sociaal domein

7.2
Riolering

* Veilig en goed functionerend riool op basis van Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving;

Door het rioolstelsel te onderhouden conform het  vGRP

Door het frequent monitoren van de objecten op status en functioneren

7.3
Afval

* Zorgen voor een schone leefomgeving waarbij het ingezamelde afval zowel milieutechnisch als economisch verantwoord wordt verwerkt;

* Sturen op  goede en toe-komstbestendig AVALEX  daar waar het gaat
om organisatie en governance.

Door de invoering van omgekeerd inzamelen

Handhaven van de balans tussen service-, kosten- en afvaldoelstellingen

7.4
Milieubeheer

* Wassenaar CO2 neutraal in 2040;

* Verbeteren
van de milieukwaliteit ten behoeve
van een hoogwaardige leefomgeving.

Uitvoeren projecten Klimaatprogramma 2016-2019

Uitvoeren wettelijke taken met extra aandacht in 2018 voor actieplan geluid

Samenwerken met regionale partners om meerwaarde te boeken in de beoogde energietransitie

7.5
Begraafplaatsen

Beheer en onderhoud gericht op de waardigheid van overledenen en bezoekers.

De begraafplaats wordt onderhouden op basisniveau

Invoering Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet verankert de samenhang tussen gezondheid, milieu, duurzaamheid, veiligheid en ruimtelijke ordening, door deze onderwerpen bij de planvorming mee te nemen. Daarbij is een positieve gezondheid belangrijk. Binnen het invoeringstraject Omgevingswet is aandacht voor deze onderdelen. Binnen programma 7 valt de invoering Omgevingswet onder de taakvelden: 7.1 t/m 7.4.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?