Wat willen we bereiken?

  • Bestuurders van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur;
  • Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit;
  • Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur;
  • Goede kwaliteit van raadsstukken;
  • Goede dienstverlening aan de burger, deze is tijdig, duidelijk, klantgericht en toegankelijk;
  • Wassenaar werkt als zelfstandige gemeente samen in regionaal verband.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

0.1
Bestuur

Vergroten van het vertrouwen door een vernieuwend, integer, betrouwbaar en professioneel college dat constructief samenwerkt met de gemeenteraad.

Collegeleden  maken via de website transparant welke declaraties ze indienen en waarvoor. Het college communiceert op een transparante en respectvolle wijze met de raad en haar inwoners. Informatiebrieven dragen bij aan het tijdig informeren van raad en burgers.

0.2
Burgerzaken

Tijdig en klantgericht helpen van de inwoners volgens het uitgangspunt "digitaal als het kan, persoonlijk waar nodig";

Wassenaar werkt op afspraak en is aangesloten op MijnOverheid;

Alle daarvoor geschikte gemeentelijke producten zijn digitaal aan te vragen;

Het digitaal vaardig maken van de inwoners met een speciale training.

0.3
Beheer overige gebouwen en gronden

Maatschappelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk gebruiken

Invoeren van kostprijs-dekkende huren

0.4
Overhead

Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening.

In overleg treden met het bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde om efficiency en effectiviteit te waarborgen

0.5
Treasury

De financieringsfunctie van de
gemeente is geoptimaliseerd,
waardoor we een zo optimaal
mogelijk financierings-
resultaat behalen.

Looptijden van uitstaande en  aangetrokken geldleningen worden afgestemd op liquiditeitsprognose

0.61
OZB woningen

Het totaal van de  OZB en andere woonlasten blijft binnen de geprognosticeerde inflatiecorrectie.

toepassen inflatiecorrectie

0.62
OZB niet-woningen

Het totaal van de  OZB en overige lasten blijft binnen de geprognosticeerde inflatiecorrectie.

toepassen inflatiecorrectie

0.63
Parkeerbelasting

Niet van toepassing voor Wassenaar.

Niet van toepassing voor Wassenaar.

0.64
Belastingen Overig

De stijging van de belasting-opbrengst bedraagt niet meer dan de correctie voor inflatie.

toepassen inflatiecorrectie

0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Bestuur en organisatie zijn tijdig en juist  geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het is daardoor mogelijk om tijdig te anticiperen  op de gevolgen en  hierop beleid te ontwikkelen.

In begroting,  bestuursrapportages en informatiebrieven wordt de raad geïnformeerd over de (verwachte) ontwikkeling van de algemene uitkering

0.8
Overige baten en lasten

Verantwoorden van eventuele  taakstellingen en stelposten.

Ramen van de post onvoorzien

0.9
Vennootschapsbelasting

Op een verantwoorde wijze de nieuwe regelgeving implementeren in onze (administratieve) organisatie.

Standaardisering dossiervorming en fiscale agenda opnemen in de reguliere P&C-cyclus

0.10
Mutaties reserves

Verantwoorden van de mutaties in de reserves.

Opnemen van de mutaties van de reserves en voorzieningen in de jaarrekening en de begroting.

0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten

Een structureel en reëel sluitende begroting.

Treffen van maatregelen voor een structureel sluitende begroting.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?