Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van de verbonden partijen, een omschrijving van hun publieke taak en eventuele ontwikkelingen in 2018.

Er is sprake van een verbonden partij als het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij alléén een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht - de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of voordragen - is er strikt genomen géén sprake van een verbonden partij.

Van een financieel belang is sprake als:

 • een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat;
 • de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bij leningen en garantstellingen is dus geen sprake van een verbonden partij: de gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat om overdrachten (subsidies).

Lijst Verbonden Partijen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de betreffende verbonden partijen onder vermelding van het financieel belang van de gemeente Wassenaar daarin. De gemeente Wassenaar heeft, volgens onderstaand overzicht, bestuurlijke en financiële belangen in een tiental gemeenschappelijke regelingen en drie naamloze vennootschappen.

Naam Verbonden partij

GR Werkorganisatie Duivenvoorde

GR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

GR Inkoopbureau H-10

Holland Rijnland

Avalex

GR Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

GR GGD Haaglanden

GR Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Werkvoorzieningschap Kust Duin en Bollenstreek (KDB)

BNG NV

Alliander NV

Dunea NV

Gemeenschappelijke regelingen

Naam

Gemeenschappelijke regeling  Werkorganisatie Duivenvoorde

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Wassenaar

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de werkorganisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB). Het AB wordt gevormd door de voltallige colleges van Voorschoten en Wassenaar. Het DB bestaat uit beide burgemeesters en twee wethouders van beide gemeentes. De voorzitter van het AB is de voorzitter van de werkorganisatie Duivenvoorde. Werkorganisatie Duivenvoorde wordt aangestuurd door de concerndirectie. De concerndirectie bestaat uit de gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar. De werkorganisatie is via het AB, DB en de concerndirectie verbonden met de colleges. Via de concerndirectie vloeien opdrachten de werkorganisatie in en uit richting beide colleges.

Eigenaarsrol

Voorschoten draagt voor iets minder dan 50% bij aan de kosten van de WODV en is voor de helft eigenaar van deze GR

Opdrachtgeversrol

College is via het AB opdrachtgever naar de WODV

Publiek Belang

Taakveld

0.4 Overhead

Doelstelling

Komen tot een kwalitatief hoogwaardige ambtelijke organisatie die sterker, goedkoper, efficiënter en toekomstbestendig is.

Besluit tot deelname

2012

Bestuurlijk belang

Het voltallige college is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De burgemeester en een wethouder zijn vertegenwoordigd in de helft van het dagelijkse bestuur.

Relatie met andere verbonden partijen

n.v.t.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 15.429.651

€ 15.429.651

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

0

0

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

0

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Verder ontwikkelen van de Werkorganisatie zodat deze toekomstbestendig op een efficiënte wijze hoogwaardige diensten kan leveren tegen aanvaardbare kosten.

Beleidsdoel begrotingsjaar

In het komende jaar werken we verder aan een flexibele organisatie met breed inzetbare medewerkers. We versterken eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij onze medewerkers en benutten de kracht van de samenleving. De Werkorganisatie streeft naar een zo groot mogelijke flexibiliteit. Dit is een vereiste om te kunnen blijven voldoen aan de dienstverleningsvraagstukken vanuit de deelnemende gemeenten. Inhuur vindt plaats vanuit het formatiebudget. Middels tussentijdse rapportages wordt het bestuur op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de uitvoering. 2018 staat in het teken van de verankering van de geschetste werkwijze.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Taakveld 01. Bestuur

Recente activiteiten en ontwikkelingen

In 2017 zal naast de huidige activiteiten veel aandacht gaan naar inrichting van de nieuwe Besluit, Begroting en Verantwoording opzet. Er spelen veel grote projecten, de naderende invoering van de omgevingswet en het mijn overheidsportal krijgt aandacht. Ook zal de WODV met de uitkomsten van het dan beschikbare bestuurskrachtonderzoek aan de slag gaan.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Meer met mensen minder met papier, de discussie omtrent de bestuurlijke toekomst en daaruit voortvloeiend bijv. ontvlechting. Een geplande reorganisatie, waarbij het aantal managementlagen wordt verminderd.

Beslispunten

Niet van toepassing

Naam

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling met een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam.

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

De BSGR kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.
Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn. De leden van het algemeen bestuur worden door de colleges uit hun midden aangewezen.

Eigenaarsrol

Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Opdrachtgeversrol

portefeuillehouder Financiën

Publiek Belang

Taakveld

0.61 OZB woningen

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de beleidsuitvoering, heffing en invordering van waterschaps- en gemeentelijke belastingen, bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.

Besluit tot deelname

Raadsvergadering van 6 juli 2009.

Bestuurlijk belang

De gemeente Wassenaar is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met een wethouder.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 420.877

€ 420.877

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: € 674.000

Vreemd vermogen: € 0

Eigen vermogen: € 424.000

Vreemd vermogen: € 0

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

nihil.

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren.

Beleidsdoel begrotingsjaar

De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren waarbij het behouden van het ISAE3402 certificaat, een kwaliteitskenmerk voor de validiteit en betrouwbaarheid van de processen het uitgangspunt is.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Door het juist, tijdig en volledig opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingen worden de geraamde opbrengsten gerealiseerd.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Kostprijscalculatie
Vanaf 2018 worden de deelnemersbijdragen berekend aan de hand van een zuiver KostPrijsCalculatie-model (KPC-model). De deelnemersbijdrage voor Wassenaar daalt hierdoor structureel (circa € 66.000 in 2018 en € 114.000 vanaf 2019). Met deze lagere bijdragen is al rekening gehouden in de begroting van Wassenaar.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (GR BSGR), zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit betekent dat de deelnemers zelf maatregelen moeten treffen om eventuele risico's af te dekken.

Beslispunten

geen

Naam

Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling: bedrijfsvoeringsorganisatie

Vestigingsplaats

Pijnacker-Nootdorp

Bestuur en toezicht

De gemeenschappelijke regeling kent één bestuur.
Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp,
Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Zoetermeer lid van het bestuur.

Eigenaarsrol

De tien deelnemende gemeenten

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Sociale zaken, jeugd en onderwijs

Publiek Belang

Taakveld

6.72 Maatwerk-dienstverlening 18 - / 6.82 Geëscaleerde zorg 18 -

Doelstelling

Het behartigen van de belangen van de betrokken gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

Besluit tot deelname

2014

Bestuurlijk belang

Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp,
Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Zoetermeer lid van het bestuur.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 49.765

€ 49.765

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: € 0
Vreemd vermogen: € 0

Eigen vermogen: € 0
Vreemd vermogen: € 0

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

nihil

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De betrokken gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvorming. Het Inkoopbureau H-10 voert de technische inkoop uit.  Door gezamenlijke inkoop en afhandeling facturering zijn efficiency voordelen (door synergie effecten) te behalen.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Aanbesteding 2019 uitvoeren

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Door gezamenlijke op een efficiënte manier inkoop voor jeugdhulp beschikbaar krijgen.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Op basis van het visietraject Haaglanden 10 inkoop vindt er voor 1 maart 2018 besluitvorming plaats over al dan niet voorzetten van de gemeenschappelijke regeling.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Beperkt; alleen voor kosten organisatie van het Inkoopbureau H10.

Beslispunten

Voor 1 maart 2018 dient er besluitvorming plaats te vinden over al dan niet voorzetten van de gemeenschappelijke regeling.

Naam

Avalex

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling als bedoeld in artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
De deelnemers zijn sinds 1 januari 2010 de volgende gemeenten:

 • Delft
 • Leidschendam-Voorburg
 • Midden Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Wassenaar

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Avalex heeft een Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

Eigenaarsrol DB

De belangen van het bedrijf optimaal vertegenwoordigen om de kerntaak mogelijk te maken.

Opdrachtgeversrol AB

De afvalverwijdering zo doelmatig mogelijk, meerjarig, tegen een scherpe prijs, te realiseren.

Publiek Belang

Taakveld

7.3 Afval

Doelstelling

Ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen inzamelen bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld.

Besluit tot deelname

1 januari 2006

Bestuurlijk belang

Wassenaar heeft een vertegenwoordiger in het DB. In het AB heeft naast de vakwethouder ook de wethouder financiën zitting

Relatie met andere verbonden partijen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 2.564.057

€ n.n.b.

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

De verhouding tussen het E.V en het V.V. vertaalt zich in een solvabiliteitsratio van 9,5% in 2018

n.n.b.

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

Er is sprake van een sluitende begroting.

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Visie: Een afvalloze regio binnen de gemeenten waarin wij actief zijn, door de verwerking van afval naar grondstoffen.
Missie: Het zijn van een betrouwbare partner van gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier.

Beleidsdoel begrotingsjaar

In 2018 zal Avalex de in 2016 ingezette operationalisering van “Grip op Grondstoffen” verder implementeren.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Het taakveld inzameling van afvalstoffen is geheel in handen gelegd van de GR Avalex en sinds kort is het beleid geharmoniseerd. De zes Avalex gemeenten hebben namelijk gezamenlijk een nieuw afvalbeleid ontwikkeld. De implementatie en uitvoering van het gezamenlijk afvalbeleid is verwerkt in de begroting 2018.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Verdere optimalisaties in de inzameling, door bijvoorbeeld slimmere containers toe te passen met behulp van sensoren en software, waardoor routes van onderlossende wijkcontainers efficiënter kunnen worden gereden.

Financiële en bestuurlijke risico’s

In de begroting van Avalex zijn de verwerkingskosten van het afval meegenomen. Als de te verwachten hoeveelheden afval (GFT, Restafval en Grofvuil) in de begroting sterk afwijken van de werkelijke hoeveelheden aangeleverd afval dan kan dit een risico meebrengen. Dit geldt voor afwijkingen die hoger zijn dan begroot.

Er zijn veel onzekere factoren, bij Avalex maar ook door eventueel door Wassenaar aan Avalex gevraagd maatwerk, welke invloed hebben op de eindafrekening. In de risicoparagraaf (pagina XXX) wordt dit toegelicht. Om deze reden wijkt het budget in de begroting van Wassenaar af van de deelnemersbijdrage aan Avalex.

Beslispunten

Instemmen met het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Avalex.
Duidelijkheid over een derde milieustation in het noordelijk deel van het voorzieningsgebied.
Instemmen met een nieuw Governancemodel.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling als bedoeld in artikel 1 en 8 van de WgR

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Wassenaar levert één lid voor het AB (4 stemmen, 2%).

Eigenaarsrol

De belangen van de gemeenschappelijke regeling optimaal vertegenwoordigen ten gunste van een kwalitatief goede taakuitvoering.

Opdrachtgeversrol

Het zo doelmatig mogelijk uitvoeren van omgevingstaken, meerjarig, tegen een scherpe prijs.

Publiek Belang

Taakveld

7.4 Milieu

Doelstelling

Ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de WABO in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de WABO genoemde wetten.

Besluit tot deelname

1 januari 2013

Bestuurlijk belang

Wassenaar levert geen DB lid. In het AB neemt de vak wethouder deel.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 300.739

€ 300.739

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand pe
r 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: € 1.164.500
Vreemd vermogen: € 13.420.300
Solvabiliteitsratio 8,0%

Eigen vermogen: € 1.027.100
Vreemd vermogen: € 13.420.300
Solvabiliteitsratio 7,1%

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

€ 0,00 (Het verwacht tekort voor 2018 als gevolg van structurele lasten stijging wordt voor € 274.800 gedekt uit de algemene reserve van de ODH.)

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Geen andere dan die in de gemeenschappelijke regeling zijn geformuleerd.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Geen specifiek beleidsdoel te benoemen.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Taken op o.a. het gebied van vergunningverlening en handhaving en bodemtaken zijn ondergebracht bij de ODH en worden niet meer zelfstandig door de gemeente uitgevoerd.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Voorbereiding op de Omgevingswet.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Geen.

Beslispunten

Geen.

Naam

Veiligheidsregio Haaglanden

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Het Bestuur van de VRH wordt gevormd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

De burgemeesters van de deelnemende gemeenten vormen het Algemeen Bestuur onder voorzitterschap van de voorzitter van de Veiligheidsregio (de burgemeester van Den Haag). Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Eigenaarsrol

Deelnemende gemeenten

Opdrachtgeversrol

Portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid

Publiek Belang

Taakveld

1.1. Crisisbeheersing en brandweer

Doelstelling

Het bevorderen van de veiligheid en zorg van allen die zich in het gebied van de VRH bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren.

Besluit tot deelname

2009

Bestuurlijk belang

Burgemeester  is lid van het AB.

Relatie met andere verbonden partijen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 1.885.000 (€ 72,35 per inwoner)

€ 1.885.000

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

De solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre de VRH aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor 2018 is de solvabiliteitsratio 3,47%.

n.n.b.

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

€ 0,00

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.

De ambities met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden staan op hoofdlijnen beschreven in het Regionaal Beleidsplan Haaglanden (RBP) 2015-2018.

Beleidsdoel begrotingsjaar

 • Risicocommunicatie een duidelijke plaats geven binnen de organisatie en visie en beleid ontwikkelen op dit thema
 • Vroegtijdig multidisciplinair overleg onderdeel maken van de procedure rondom advisering bij nieuwe complexe ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Beleidsdoelstellingen van dit taakveld zijn preventie en zelfredzaamheid. Deze beleidsdoelstellingen komen terug in het Regionaal Beleidsplan VRH 2015-2018.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

De crisisorganisatie is op orde. Nu gaat het er om de organisatie duurzaam te maken en te houden: bestendigen en gericht versterken.  Behouden wat is opgebouwd en versterken waar gewenst.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Incidentele risico’s
•   Transitie landelijke meldkamerorganisatie
•   2e loopbaan beleid
Structurele risico’s
•   Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers
•   Aansprakelijkheid dienstverlening
•   Terrorismegevolgbestrijding
•   Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW

Beslispunten

Niet van toepassing

Naam

Gemeenschappelijke Regeling GGD Haaglanden

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

De toezichthoudende taak ligt bij het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, per deelnemende gemeente 1, inclusief de voorzitter.

Eigenaarsrol

Deelnemende gemeenten.

Opdrachtgeversrol

AB.

Publiek Belang

Taakveld

Preventie m.b.t. gezondheid/leefstijl.

Doelstelling

Bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de
inwoners van de, regio Haaglanden met producten en diensten die helpen
gezond op te groeien en op te voeden, gezonder te leven en langer
gezond te blijven.

Besluit tot deelname

1 januari 2014

Bestuurlijk belang

In het Algemeen Bestuur is een afgevaardigde van het college van B&W van iedere deelnemende gemeente benoemd. Portefeuillehouder is wethouder zorg. Wassenaar heeft zitting in het AB, niet in het DB.

Relatie met andere verbonden partijen

Veiligheidsregio Haaglanden.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 302.000,-

€ 302.000,-

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

Niet bekend

Niet bekend

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

N.v.t. Eventuele tekorten of overschotten worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de
inwoners van de, regio Haaglanden met producten en diensten die helpen
gezond op te groeien en op te voeden, gezonder te leven en langer
gezond te blijven.

Beleidsdoel begrotingsjaar

In 2017 is een evaluatie c.q. herijking gestart van de huidige GR GGD Haaglanden. Tevens is onderzoek gedaan of Veilig Thuis Haaglanden kan worden ondergebracht als een aparte uitvoeringsorganisatie van GGD Haaglanden.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

De GR GGD Haaglanden draagt in regionaal verband bij aan het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

 • Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling (afronding najaar 2017).
 • Keuze gemeenten om Veilig Thuis onder te brengen bij GGD Haaglanden (planning: besluitvorming eind 2017).

Financiële en bestuurlijke risico’s

Er zijn geen risico’s op de bedrijfsvoering, omdat er sprake is van een dienstverleningsmodel. Hooguit of er meer of minder is afgenomen van producten die per prestatie worden afgerekend.

Door herijking van de GGD Haaglanden kan de eventuele wijziging van de stemverhouding en nieuwe financiële afspraken binnen de nieuwe GR GGD Haaglanden (moet nog vastgesteld worden) voor de komende periode leiden tot meer kosten.

Beslispunten

Mogelijk een begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden n.a.v. ontwikkelingen omtrent incorporeren van Veilig Thuis bij GGD.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio (MRDH)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Rotterdam

Bestuur en toezicht

Algemeen bestuur, dagelijks bestuur, de bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va), de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) en de voorzitter.
Het algemeen bestuur heeft twee adviescommissies, voor de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, en een Rekeningcommissie ingesteld. Deze commissies hebben een adviserende rol.

Eigenaarsrol

Eigenaar van de MRDH zijn de 23 gemeenten. Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer.

Opdrachtgeversrol

Het Algemeen Bestuur is opdrachtgever.

Publiek Belang

Taakveld

2.1 Verkeer en vervoer
3.1 Economische ontwikkeling

Doelstelling

In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio. Daarnaast is de MRDH gericht op (internationale) bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid en attractiviteit van de regio.

Besluit tot deelname

10 februari 2014.

Bestuurlijk belang

De gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester, in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit door de portefeuillehouder verkeer en vervoer, in de bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat door de portefeuillehouder economie, in de adviescommissie vervoersautoriteit en adviescommissie economisch vestigingsklimaat door twee raadsleden en in de rekeningcommissie door één raadslid.

Relatie met andere verbonden partijen

HTM personenvervoer N.V., RET N.V. en de Verkeersonderneming.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€ 65.388 (€2,51 per inwoner) voor het Economisch Vestigingsklimaat. Per 2018 geen bijdrage meer voor de Vervoersautoriteit.

€ 65.388 (afwijkingen worden verrekend met reserve).

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: € 4.360.332
Vreemd vermogen: € 806.619.306
Solvabiliteitsratio 2018 is 1,1%

Eigen vermogen: € 9.319.158
Vreemd vermogen: € 804.336.785

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

Ná reservemutaties € nihil, vóór reservemutaties € 4.958.826 voordelig.

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden.
De MRDH is al een sterke Europese regio, maar wil nog beter presteren. Betere economische prestaties, betekenen meer welvaart voor de inwoners.
Om dit te bereiken wordt ingezet op:
•Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio
•Economische vernieuwing
•Transitie naar toonaangevende duurzaamheid
•Attractiviteit van de regio

Beleidsdoel begrotingsjaar

Binnen de pijler Vervoersautoriteit verschuift het accent verder van beleidsvorming naar de beleidsuitvoering: projecten en maatregelen, planstudies en verkenningen, en zullen de beleidsprioriteiten worden ingebracht in de dan aan de orde zijnde beleidsprocessen op nationaal en provinciaal niveau.
Binnen de pijler Economisch Vestigingsklimaat wordt samenwerking voortgezet in activiteiten op de volgende zes werkvelden:
1. Werklocaties;
2. Smart infrastructure;
3. Branding;
4. Clusterversterking;
5. Onderwijs en arbeidsmarkt;
6. Economie landelijk gebied.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

De MRHD bevordert voor de gehele regio het economisch vestigingsklimaat en dus ook de bereikbaarheid. Wassenaar ontvangt subsidies van de MRDH voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer vanuit de BDU-gelden die de MRDH ontvangt.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

In juli 2017 is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld waarmee de BDU in de gehele regio op dezelfde manier wordt ingezet en de inwonersbijdrage voor de Haaglandengemeente komt te vervallen per 1 januari 2018.
In 2017 is de MRDH geëvalueerd, in september is het eindrapport gepresenteerd.

Financiële en bestuurlijke risico’s

De risico’s die samenhangen met de activiteiten voor verkeer en vervoer worden allereerst opgevangen met een risicobuffer die binnen alle projecten wordt aangehouden. Wanneer deze risicobuffer niet afdoende is, worden de BDU-middelen aangesproken. Dit heeft tot gevolg dat andere bestedingen ten laste van de BDU-middelen lager worden en/of vertragen.
Weerstandratio Economisch vestigingsklimaat: 1,0 (wegvallen inwonerbijdrage)
Weerstandsratio financiering regionale OV-bedrijven: 1,2

Beslispunten

Zienswijze op Ontwerp Vervoerplannen 2019

Naam

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Katwijk

Bestuur en toezicht

De GR KDB heeft een voorzitter, een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB telt 8 leden (elke gemeente een wethouder) inclusief voorzitter. Het DB bestaat uit een voorzitter en verder tenminste 3 en ten hoogste 5 leden door en vanuit het AB aan te wijzen.

Eigenaarsrol

De deelnemende gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar

Opdrachtgeversrol

Het Algemeen Bestuur
Er heeft 1 wethouder zitting in het Algemeen Bestuur.

Publiek Belang

Taakveld

6.4 Begeleide participatie

Doelstelling

Uitvoering geven aan WSW

Besluit tot deelname

24 mei 2016 (datum besluit deelname gewijzigde Gr)

Bestuurlijk belang

Wethouder jeugd, onderwijs, sport, sociale zaken en cultureel erfgoed

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

€90.438 (gemeentelijke bijdrage 2018)

€90.438 (gemeentelijke bijdrage 2018)

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2018

Eindstand per 31-12-2018

Eigen vermogen: € 3.113.000
Vreemd vermogen: € 3.028.000

Eigen vermogen: € 3.113.000
Vreemd vermogen: € 3.028.000

Verwachte omvang financieel resultaat 2018

€0[1]

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Missie:
Maregroep ontwikkeld en re-integreert mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, indien mogelijk naar een reguliere baan.

Visie:
Maregroep biedt werk, begeleiding, schooling, training, aanpassingen van de werkplek en persoonlijke aandacht. Daarmee willen we bereiken dat arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden uitsromen naar de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt. Hiertoe wordt samengewerkt met en in opdracht gehandeld van gemeenten en bedrijfsleven; dit alles binnen financieel verantwoorde kaders.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze doen uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid.’

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Sinds de invoering van de Participatiewet bestaat de Wsw niet meer, maar de Gr KDB draagt zorg voor continuiteit voor de ‘oude’ doelgroep.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

De invoering van de Participatiewet en het vervallen van de Wet sociale werkvoorziening hebben ertoe geleid dat de Maregroep zich heeft geherorienteerd op haar taak, positive en bedrijfsvoering. In 2017 en 2018 gaat de Maregroep aan de slag met een reorganisatie, om zichzelf om te vormen naar een bedrijf dat waarde kan blijven toevoegen. De kennis, expertise en infrastructuur die zij hebben opgebouwd rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven behouden en passen beter binnen het totale social domein. Uiteindelijk moet de reorgansiatie er toe leiden dat het tekort van de Maregroep daalt in plaats van stijgt. Als dat niet of onvoldoende lukt zal de gemeentelijke bijdrage toenemen door het uitbloeiscenraio dat ontstaat met alleen de ‘oude’ doelgroep Wsw in dienst te houden.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Als onderdeel van de GR die gezamenlijk het exploitatietekort van de Maregroep dekt is er een zeker financieel risico. De reorganisatie wordt ingezet om dit risico te verkleinen.

Beslispunten

Geen; het AB heeft besloten de reorganisatie uit te voeren.

[1] N.V.T. Eventuele tekorten of overschotten worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Vennootschappen

Naam

BNG NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

BNG kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. Wassenaar oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering.

Publiek Belang

Taakveld

0.5 Treasury

Doelstelling

De BNG behartigt het maatschappelijk belang met gespecialiseerde financiële dienstverlening aan overheden en maatschappelijke instellingen. De gemeente ziet het aandelenbezit als een duurzame belegging.

Besluit tot deelname

De gemeente bezit sinds lange tijd aandelen in BNG

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de in haar bezit zijnde aandelen (106.392 aandelen a € 2,50 nominaal). Via dit aandelenbezit wordt 0,2%-zeggenschap uitgeoefend op de besluitvorming van BNG.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Naam

Alliander NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuur en toezicht

Alliander kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Wassenaar oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering.

Publiek Belang

Taakveld

0.5 Treasury

Doelstelling

 • Voortdurend beter presteren op dienstverlening, leveringszekerheid en kosten;
 • verbeteren van beheersing van energiestromen;
 • inzicht in energieverbruik;
 • klanten helpen energie te besparen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Besluit tot deelname

Het belang in Alliander vloeit voort uit het gemeentelijk belang in Nuon, hetgeen weer voortvloeide uit het belang in EWR waarin het gemeentelijk nutsbedrijf ooit is ingebracht.

Bestuurlijk belang

Wassenaar heeft een belang van 644.926 aandelen van € 5,= nominaal per aandeel in NV Alliander. Via dit aandelenbezit wordt 0,5%-zeggenschap uitgeoefend op de besluitvorming van Alliander.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Naam

Dunea NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Dunea kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en Ondernemingsraad. Wassenaar oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering.

Publiek Belang

Taakveld

0.5 Treasury

Doelstelling

Het doel van Dunea is het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen het distributiegebied, als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied.

Besluit tot deelname

De gemeente bezit reeds lang aandelen in het Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland dat enkele jaren geleden een naamsverandering heeft ondergaan tot Dunea.

Bestuurlijk belang

Het aandelenbezit is groot 81.830, met een nominale waarde van € 5,= per aandeel. Via het aandelenbezit kan 2,0% zeggenschap worden uitgeoefend op de besluitvorming van Dunea.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen