Wat willen we bereiken?

  • Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling;
  • Onderwijs in Wassenaar is voor iedereen bereikbaar en kinderen hebben kansen op hun eigen niveau. Sociale- en taalachterstanden willen we voorkomen;
  • Het is belangrijk dat in Wassenaar goede en adequate onderwijshuisvesting is.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

4.1
Openbaar basisonderwijs

Zorg dragen voor voldoende openbaar onderwijs

Uitvoeren wettelijke taken

4.2.
Onderwijshuisvesting

Goede onderwijshuisvesting;

De kwaliteit van de onderwijs-gebouwen behouden na de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen naar de schoolbesturen

Aanvragen behandelen voor uitbreiding of nieuwbouw

Nota Onderwijshuisvesting Wassenaar

4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Ieder kind krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij het geschikte onderwijs

Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen worden voorkomen. Kinderen tot  vier jaar hebben hierbij onze speciale aandacht

Kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen.

Bijstellen en uitvoeren VVE-beleid

Uitvoeren brede school impuls

Monitoren invoering Harmonisatie wet

Uitvoeren Actieplan Jeugd werkeloosheid

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?