Leeswijzer voor de financiële begroting

Naast de programma’s en de paragrafen uit de beleidsbegroting kent de programmabegroting een financiële begroting. Volgens de voorschriften uit de BBV moet daarin opgenomen worden:

  1. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
  2. De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.

In deze begroting is dat uitgewerkt in twee onderdelen:

  • Resultaat begroting 2018;
  • Het financieel meerjarenperspectief 2019-2021.

In het eerste onderdeel vindt de cijfermatige vergelijking plaats tussen 2017 en 2018. Een vergelijking met 2016 en vroegere jaren is niet mogelijk omdat in 2017 een systeemwijziging heeft plaatsgevonden. Daardoor is de indeling van de begroting zodanig verander dat er geen aansluiting meer is te maken met 2016 en vroeger.

Bij het onderdeel financieel meerjarenperspectief 2019-2021 wordt een meerjarenoverzicht gepresenteerd van baten en lasten. In dit overzicht zijn de gevolgen van nieuw beleid en bezuinigingen integraal verwerkt. In de programmatoelichtingen en in bijlage 1 (nieuw beleid) zijn de concrete maatregelen toegelicht.