Wat willen we bereiken?

- Een veilig dorp, daarom richten we ons op het terugdringen van inbraken en overlast;
- Verhogen van de sociale veiligheid;
- De politie en handhavers zijn zichtbaar aanwezig; er is toezicht op handhaving van de regels;
- Burgers zijn betrokken bij het veiligheidsbeleid en nemen hierin zelf initiatieven;

- Integrale samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij de veiligheid, we werken   hiervoor samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

1.1
Crisisbeheersing en Brandweer

* Bij crisisbeheersing ligt het accent op preventie en zelfredzaamheid. We ondersteunen kwetsbare groepen waar het nodig is;

*De brandweer richt zich, naast de bestrijding van branden, steeds meer op de preventietaken. We werken steeds meer samen in de Veiligheidsregio Haaglanden.

*Bij de borging van regionale crisisplannen wordt specifiek aandacht besteed aan kwetsbare groepen.

*Voor de specifieke afspraken over preventietaken wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen (VRHM):

1.2
Openbare orde en Veiligheid

* Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid investeren in participatie, door  de samenwerking in veiligheidsketen, bewoners, maatschappelijke organisaties te behouden en te bevorderen.

*Gemeente bepaalt de norm en betrekt alle relevante partners en partijen;
Lokale initiatieven worden aangemoedigd.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?