Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (openbare ruimte, gebouwen) komt in meerdere programma’s van deze begroting terug. Het vormt financieel gezien een aanzienlijk deel van de begroting en is maatschappelijk gezien van groot belang. Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen (kapitaalgoederen) in goede staat onderhoudt. De kapitaalgoederen worden onderhouden op een basisniveau. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke, duurzame en groene woonomgeving.
De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen. In deze beheerplannen staat aangegeven wat de doelstellingen zijn en welke activiteiten wij verrichten.

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Tabel 13  Beheerplannen

onderdeel

Kwaliteitsniveau

Toelichting

Beheerplan wegen 2016-2020

B

Er is sprake van achterstallig onderhoud (22% van het areaal)

Beheerplan bruggen 2016-2020

B

Een meerderheid van de objecten voldoet niet aan de basis onderhoudskwaliteitsnorm. De maatregelen voor de komende periode zijn erop gericht om de functionaliteit te waarborgen en de veiligheid te garanderen.

Beheerplan openbare verlichting 2016-2020

B

Het areaal is op orde. Er wordt ingezet op de verduurzaming van het areaal door het toepassen van LED verlichting.

Beheerplan verkeersregel-installaties 2016-2020

B

Het areaal is op orde. verkeersregelinstallaties die de technische levensduur hebben bereikt worden vervangen door energiezuinige installaties (LED)

Beheerplan straatmeubilair 2016-2020

B

Het areaal is op orde. In dit beheerplan zijn borden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen opgenomen.

Areaalgegevens
Het openbaar gebied dat de gemeente beheert, omvat een omvangrijk aantal objecten. Enkele getallen:

Verkeer en vervoer

Verharding

circa

1,5

km2

Lichtmasten

circa

6080

stuks

Verkeersregelinstallaties

12

stuks

Civieltechnische kunstwerken

74

stuks

Uitdagingen en risico's
Onderhoudsachterstanden en verhoging kwaliteitsniveau
De kapitaalgoederen zijn grotendeels op orde. Voor de kapitaalgoederen bruggen en wegen is er een achterstand in het onderhoud van het kapitaalgoed. Om kapitaalvernietiging te voorkomen en de openbare ruimte veilig te houden ligt de komende jaren de prioriteit om deze achterstanden in te lopen.

Tabel 14 Overzicht lasten in de begroting   (bedragen x € 1.000)

Onderdeel

2018

2019

2020

2021

toelichting

Wegen

klein onderhoud en beheer

291

291

291

291

asfaltonderhoud, onderhoud bestrating, herstellen markeringen en inspecties

dotatie voorziening

1.150

1.100

1.000

1.000

kapitaallasten

154

156

156

156

totaal

1.595

1.547

1.447

1.447

Bruggen

klein onderhoud en beheer

16

16

16

16

reinigen, schilderen en inspectie

dotatie voorziening

68

68

68

68

kapitaallasten

8

11

14

17

totaal

92

95

98

101

Openbare verlichting

klein onderhoud en beheer

290

290

290

290

verhelpen van storingen en reparaties, schilderen van armaturen en masten

dotatie voorziening

225

225

225

225

vervangen lampen en lichtmasten

kapitaallasten

38

38

38

38

totaal

552

552

552

552

Verkeersregelinstallaties

klein onderhoud en beheer

69

69

69

69

verhelpen storingen, schilderwerk en reinigen

dotatie voorziening

110

110

110

110

vervangen masten en systeem

kapitaallasten

11

11

totaal

179

179

190

190

Wegmeubilair

klein onderhoud en beheer

32

32

32

32

reinigen en herstellen

groot onderhoud

66

66

66

66

vervangen

kapitaallasten

0

0

0

0

totaal

99

99

99

99

Uren taakveld 2.1

832

832

832

832

Totaal

3.348

3.303

3.117

3.220


Tabel 15 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening

2017

2018

2019

2020

2021

Wegen

stand op 1-1

4.034

3.248

2.785

2.275

1.527

geraamde dotaties

1.287

1.150

1.100

1.100

1.100

geraamde onttrekkingen

-2.073

-1.613

-1.610

-1.748

-1.875

stand op 31-12

3.248

2.785

2.275

1.527

652

Bruggen

stand op 1-1

109

34

48

10

69

geraamde dotaties

68

68

68

68

68

geraamde onttrekkingen

-143

-54

-106

-9

-37

stand op 31-12

34

48

10

69

99

Openbare verlichting

stand op 1-1

38

70

86

102

143

geraamde dotaties

225

225

225

225

225

geraamde onttrekkingen

-193

-209

-209

-184

-116

stand op 31-12

70

86

102

143

252

Verkeersregelinstallaties

stand op 1-1

822

865

973

1.073

1.123

geraamde dotaties

110

110

110

110

110

geraamde onttrekkingen

-67

-2

-11

-60

-192

stand op 31-12

865

973

1.073

1.123

1.041

Tabel 16 Overzicht investeringen

Onderdeel

2018

2019

2020

2021

Wegen

66

17

-

1.598

Bruggen

70

55

52

-

Verkeersregelinstallaties

-

107

-

-

Taakveld 5.7 Openbaar groen en open(lucht)recreatie

Tabel 17 Beheerplannen

Beheerplan groen 2016-2020

B

Het onderhoudsniveau voor groen wordt deze beheerperiode verhoogd van sober naar basis.

Beheerplan spelen 2016-2020

B

Het areaal is op orde. De vervanging van speeltoestellen en ondergronden worden per plek integraal opgepakt.

Beheerplan water 2016-2020

B

Achterstanden in het baggeren van watergangen wordt de komende beheerperiode ingelopen.

Areaalgegevens

Groen

circa

174

ha

Bomen

circa

23560

stuks

Speeltoestellen

200

stuks

Watergangen

38

km1

Uitdagingen en risico's
Om de groene waarden van Wassenaar te behouden en te versterken worden de komende jaren investeringen gedaan in het openbaar groen. Het onderhoudsniveau wordt hierbij verhoogd van sober naar basis waardoor de aantrekkelijkheid wordt versterkt.

Tabel 18     Overzicht lasten in de begroting   (bedragen x € 1.000

Onderdeel

2018

2019

2020

2021

Toelichting

Groen

klein onderhoud en beheer

664

664

664

664

grasmaaien, onderhoud parken/bomen/ beplanting en verwijderen onkruid en zwerfvuil

groot onderhoud

469

557

645

645

herstellen gazons en vervangen bomen/beplanting

kapitaallasten

0

0

0

0

totaal

1.133

1.221

1.309

1.309

Spelen

klein onderhoud en beheer

62

62

62

62

veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud toestellen en ondergronden

dotatie voorziening

128

128

128

128

herinrichting speelplekken

kapitaallasten

0

0

0

0

totaal

190

190

190

190

Water

klein onderhoud en beheer

277

277

277

277

onderzoeken waterkwaliteit, beschoeiingen, baggeren en maaien en krozen

dotatie voorziening

56

56

56

56

waterbouwkundige kunstwerken

kapitaallasten

17

32

39

44

totaal

351

365

373

378

Uren taakveld 5.7

1.164

1.149

1.149

1.149

Totaal

2.838

2.926

3.022

3.027

Tabel 19    Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening

2017

2018

2019

2020

2021

Spelen

stand op 1-1

81

97

106

48

81

geraamde dotaties

128

128

128

128

128

geraamde onttrekkingen

-112

-119

-186

-95

-145

stand op 31-12

97

106

48

81

64

water

stand op 1-1

662

394

365

306

267

geraamde dotaties

56

56

56

56

56

geraamde onttrekkingen

-324

-85

-115

-95

-110

stand op 31-12

394

365

306

267

213

Tabel 20 Overzicht investeringen

onderdeel

2018

2019

2020

2021

Waterbouwkundige kunstwerken

220

110

75

50

Taakveld 7.2 Riolering

Tabel 21 Beheerplan

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021

Basis

Het areaal is op orde. De komende jaren wordt ingezet op planmatig onderhoud om een goed functionerend rioolstelsel te behouden.

Areaalgegevens
Riool            circa   144   km1

Tabel 22 Overzicht lasten in de begroting   (bedragen x € 1.000)

Riolering

2018

2019

2020

2021

Toelichting

klein onderhoud en beheer

549

549

549

549

dotatie voorziening

645

660

683

635

kapitaallasten

272

253

239

239

totaal

1.466

1.463

1.471

1.422

Tabel 23 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening

2017

2018

2019

2020

2021

Spaarvoorziening riolering

stand op 1-1*)

10.626

10.382

10.126

9.926

9.774

geraamde dotaties

11.201

585

604

624

624

geraamde onttrekkingen

-11.445

-842

-804

-776

-1.043

stand op 31-12

10.382

10.126

9.926

9.774

9.355

*) Bij de actualisatie van het vGRP is het saldo van de onderhoudsvoorziening gedoteerd aan spaarvoorziening

Tabel 24 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening

2017

2018

2019

2020

2021

Egalisatievoorziening riolering

stand op 1-1

0

5

65

121

180

geraamde dotaties

5

60

56

59

10

geraamde onttrekkingen

stand op 31-12

5

65

121

180

190

Overige kapitaalgoederen
Beheerplan

Beheerplan vastgoed 2017-2020

Sober

De komende periode wordt het uitgestelde onderhoud ingelopen. Bij panden waar verandering in gebruik en functie te verwachten zijn wordt alleen instandhoudingsonderhoud uitgevoerd.


Areaalgegevens

Maatschappelijk & commercieel

14

Sport & bewegen

5

Eigen huisvesting

5

Woningen

14

Bijzondere objecten

35Uitdagingen en risico's
In het beheerplan vastgoed zijn de meerjarenonderhoudsplanningen per object geactualiseerd. Op grond hiervan is naast de reguliere storting vanuit de exploitatie er in 2017 een eenmalige storting in de voorziening geweest om de komende beheerperiode uitgesteld onderhoud in te kunnen halen. Panden waar verandering in gebruik en functie te verwachten is, zoals onder andere de  Paauw, zijn niet meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Voor deze panden zal separaat een voorstel naar de raad gaan. Een optimalisatie van het gemeentelijk vastgoed zal zorgen voor een efficiënter gebruik en lagere lasten op de langere termijn.

Tabel 25 Overzicht lasten in de begroting   (bedragen x € 1.000)

Vastgoed
(panden niet onderhevig aan veranderingen)

2018

2019

2020

2021

toelichting

Planmatig onderhoud/ storings- en correctief onderhoud/contractonderhoud

679

713

525

325

dotatie voorziening

583

583

583

583

totaal

1.262

1.296

1.108

998Tabel 26

Vastgoed
(panden onderhevig aan veranderingen)

2018

2019

2020

2021

toelichting

klein onderhoud en beheer

141

131

134

*)

*) planning incl. 2020.Tabel 27 Geraamd verloop van de voorzieningen

voorziening

2017

2018

2019

2020

2021

Vastgoed

stand op 1-1

0

92

63

0

128

geraamde dotaties

911

583

583

583

583

geraamde onttrekkingen

819

612

646

456

298

stand op 31-12

92

63

0

128

413

Tractie
De gemeente beschikt over een aantal tractiemiddelen die beschikbaar gesteld worden aan de werkorganisatie Duivenvoorde voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gemeente. Werkzaamheden waarvoor de voertuigen zijn aangeschaft zijn onder andere voor het beheer van de openbare ruimte, toezicht en facilitaire zaken. Het tractieplan is in voorbereiding. Hierin wordt de onderhoudsstrategie voor de komende jaren bepaald. Uitgangspunt is dat de voertuigen goed onderhouden zijn zodat deze effectief, efficiënt en veilig ingezet kunnen worden.

Begraafplaats
Voor de begraafplaats zijn de beheerverordening en uitvoeringsbesluiten leidend. De begraafplaats wordt op een basis onderhoudsniveau (CROW niveau B) onderhouden waarbij een duurzame technische instandhouding het uitgangspunt is.