Bijlage 1 Nieuw beleid per programma

Omschrijving beleid

2018

2019

2020

2021

Programma 0 Bestuur

Vergoedingen stembureaus

4

Subtotaal programma 0

0

4

0

0

Programma 1 Veiligheid

Veiligheidsregio Haaglanden begroting 2018

52

52

52

52

Subtotaal programma 1

52

52

52

52

Programma 4 Onderwijs

Beheerplannen onderwijs

pm

pm

pm

pm

Onderzoek nieuwe sporthal

pm

pm

pm

pm

Subtotaal programma 4

pm

pm

pm

pm

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Kapitaallasten investeringen 2020 beheerplan bruggen

1

Kapitaallasten investeringen 2020 beheerplan water

2

Subtotaal programma 5

0

0

0

3

Programma 6 Sociaal domein

Beschermd wonen Sensoor

pm

pm

pm

pm

Beschermd wonen AKJ en kindertelefoon

pm

pm

pm

pm

Wijkbeleid

-13

-13

-13

-13

Subtotaal programma 6

-13

-13

-13

-13

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Invoering Omgevingswet incidenteel

1.022

Invoering Omgevingswet structureel

129

Omgevingsdienst Haaglanden begroting 2018

8

8

8

8

Subtotaal programma 7

1.030

8

8

8

Programma 8 Bouwen en Wonen

Knelpunten bouwtoezicht

-50

-50

-50

-50

Idem dekking tlv bouwleges

51

51

51

51

Regionale Agenda omgevingsvisie

20

Planontwikkeling nationaal Park Hollandse duinen

15

Subtotaal programma 8

36

1

1

1

TOTAAL NIEUW BELEID

1.105

52

48

51

TOELICHTING
Vergoedingen stembureaus
In 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen, voor de vergoedingen aan leden van het stembureau is een vergoeding geraamd.

Veiligheidsregio Haaglanden (€ 52.000 nadelig)
Door  de ontwikkelingen in de arbeidskosten en trendmatige ontwikkelingen gebaseerd op berekeningen van het CPB nemen de kosten structureel toe met € 52.000.

Beheerplannen onderwijs (pm)
In het kader van door de raad vastgestelde “Startnotitie Onderwijshuisvesting
Wassenaar 2018-2027” wordt er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, gericht op de toekomstige gewenste capaciteit en spreiding van de onderwijsvoorzieningen in de gemeente. Daarbij wordt ook rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals brede school, integraal kind Centrum en/of combinatie van functies waaronder kinderopvang. Ook wordt aandacht besteed aan verduurzaming van de onderwijsgebouwen.

Wat de gemeentelijke financiële consequenties van het op te stellen IHP vanaf 2018 zullen zijn kan op voorhand niet worden aangegeven. Het IHP zal dit inzichtelijk moeten maken. Om die reden is er een PM post op te nemen voor dit onderwerp.

Onderzoek sporthal (pm)
De huidige sporthal De Schulpwei is afgeschreven en moet vervangen worden. Naar de (on)mogelijkheden van een nieuwe sporthal wordt momenteel onderzoek gedaan. In dit onderzoek wordt ook de vervanging van de gymzaal aan de Burmanlaan meegenomen.  Onderzoek naar een nieuwe sporthal is nog actueler geworden na afkeuring van deze gymzaal. De gymzaal werd onder andere gebruikt voor bewegingsonderwijs basisonderwijs. De gemeente is wettelijk verplicht dit onderwijs te accommoderen. Op basis van het onderzoek zullen er een aantal scenario’s worden beschreven.
Op dit moment zijn de financiële gevolgen nog niet bekend en, ook niet of dit al voor 2018 zal gelden.  De kosten voor daadwerkelijk een nieuwe sporthal/gymzaal zijn afhankelijk van de keuze voor een scenario. Voor het onderzoek is door de raad €40.000,- beschikbaar gesteld.

Kapitaallasten beheerplannen (€ 3.200 nadelig)
In de beheerplannen en in de meerjarenbegroting 2017-2020 zijn investeringen geraamd voor de jaarschijf 2020. De kapitaallasten daarvan nemen we mee in 2021.

Kindertelefoon en Sensoor (pm)
De VNG voert tot en met 2017 deze taken uit en bekostigt deze door een uitname uit het gemeentefonds. Deze uitname komt met ingang van 2018 te vervallen. De VNG stopt in 2018 met de subsidiering van de Stichting de Kindertelefoon, de Stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd) en de Stichting Sensoor (Luisterend Oor) namens alle gemeenten. Deze taak moet met ingang van 2018 lokaal worden uitgevoerd.
In de algemene ledenvergadering van de VNG is besloten dat de gemeenten deze taken zelf gaan bekostigen. In principe zullen deze taken gecompenseerd worden in het gemeentefonds. Of dit voor het volledige bedrag zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Hier kan dus nog een klein voor- of nadelig verschil uit voortkomen.

Wijkbeleid (€ 13.000 voordelig)
De verwachting is dat de kosten voor wijkbeleid de komende jaren zullen oplopen maar het huidig geraamde bedrag is vooralsnog te hoog. Indien er meer groei zit in de activiteiten en initiatieven rondom wijkbeleid zal er, naar schatting over twee tot drie jaar een aanvraag worden gedaan in de Kadernota.

Invoering Omgevingswet (€ 1.022.000 nadelig)
Op dit moment zijn de bedragen van de invoering van de omgevingswet nog niet precies vast te stellen. Om wel alvast rekening te houden met de mogelijke financiële consequenties hiervan is gebruik gemaakt van het VNG-model.

In deze begroting is ervan uitgegaan dat het zittende personeelsbestand de nieuwe taken kan uitvoeren. Hoe de samenstelling van het personeelsbestand er na invoering van de Omgevingswet uit gaat zien is afhankelijk van de ambitiebepaling van de raad. Pas dan kan de benodigde formatie afgezet worden tegen de beschikbare formatie. Bij toekomstige wijzigingen van het personeelsbestand moet rekening worden gehouden dat deze gevolgen hebben voor de afname van diensten van de WODV. Voor formatieve afbouw geldt de afbouwregeling (vierjaarstermijn).

Tot slot past de VNG het model dat nu is gebruikt voor de berekeningen nog aan, zodat onder andere het ambitieniveau er in kan worden meegenomen. Dit alles zorgt ervoor dat de benodigde bedragen gewijzigd zullen worden.

Om de kosten te dekken stellen wij voor om uit de algemene reserve een voorziening in te stellen voor de incidentele invoeringskosten. De structurele lasten vanaf 2021 komen ten laste van het begrotingssaldo.

Omgevingsdienst Haaglanden begroting 2018 (€ 7.900 nadelig)
In de begroting van de Omgevingsdienst is een hogere bijdrage voor Wassenaar opgenomen van ruim € 7.000.

Knelpunten bouwtoezicht  (budgettair neutraal)
Bij toezicht bouw staat een bedrag van € 51.000 aan extra legesopbrengsten Wabo geraamd.
Deze legesopbrengsten waren bedoeld voor de dekking van extra inhuur voor bouwtoezicht in verband met de bouw van grote projecten.

Voor deze extra inhuur was jaarlijks € 50.000 aan uitgaven geraamd. De extra legesinkomsten betroffen geen werkelijke extra legesinkomsten, maar waren gereserveerde legesopbrengsten.
In afgelopen jaren zijn daadwerkelijk uitgaven gedaan voor de extra inhuur voor bouwtoezicht in verband met de bouw van grote projecten. Dit is nu niet meer noodzakelijk.
Zowel de bovengenoemde uitgaven en  inkomsten staan in de meerjarenbegroting en kunnen structureel worden afgeraamd.

Gemeentegrens overstijgende vraagstukken(€ 20.000 nadelig incidenteel)
Actuele en gemeentegrens overstijgende vraagstukken worden steeds vaker door meerdere gemeenten samen of in regionaal verband opgepakt. Het gaat om thematische onderwerpen zoals energietransitie en gebiedsgerichte gerichte onderwerpen als gebiedsuitwerkingen. Binnen de bestaande budgetten is hiervoor niet of zeer beperkt budget beschikbaar.
In 2018 wordt er in ieder geval in regionaal verband uitvoering gegeven aan diverse onderdelen van de regionale agenda omgevingsvisie 2040, Hart van Holland. Het betreft uitwerkingen die ook relevant zijn voor Wassenaar zoals de gebiedsuitwerking van de A/N44 en het onderzoek naar het behoud van de biodiversiteit. Deze onderzoeken kunnen ook inbreng leveren voor een omgevingsvisie voor Wassenaar.
Om deel te kunnen nemen aan onderzoeken en projecten voor de aanpak van gemeentegrens overstijgende vraagstukken is een bedrag nodig van minimaal € 20.000. Niet alle vraagstukken zijn op dit moment bekend. Aan de planning en de projectplannen voor de regionale agenda wordt momenteel gewerkt. Een exact budget is daardoor nu lastig te bepalen.

j. Nationaal Park Hollandse Duinen (€ 15.000 nadelig incidenteel)
De verkiezing van “mooiste natuurgebied van Nederland” heeft ertoe geleid dat Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) zich de komende jaren mag ontwikkelen tot een Nationaal Park van Wereldklasse. Wassenaar vormt als ‘Landgoed aan zee’ een belangrijk onderdeel van Hollandse Duinen. NPHD draagt bij aan de bestaande waarden van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie. Deze waarden worden versterkt door ze expliciet te maken (via verhalen) en door natuur- en recreatiegebieden met elkaar te verbinden waar dat nu ontbreekt.

Betrokken partijen werken aan de realisatie van het Nationaal Park waarbij voor 2018 € 15.000 nodig is voor:
•   Ontwikkeling van een organisatie- en financieringsmodel voor NPHD;

•   Digitale en fysieke zichtbaarheid van het gebied waarvoor een merkstrategie de basis zal zijn;
•   Een ondernemersnetwerk dat verder uitgebouwd wordt en het gedachtegoed van Hollandse Duinen uitdraagt;

•   Een ontwikkelagenda die voortkomt uit een gezamenlijk ambitiedocument.