Uitgangspunten

In het volgende overzicht staan de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2018-2021 weergegeven.

Tabel 38

Onderdeel

Begroting 2018

Begroting  2017

Salarissen

CAO 2017

0,4%

Leveringen derden

0%

0%

Subsidies

0%

0%

Inkomensoverdrachten (uitkeringen)

0%

0%

Verbonden partijen

ontwerp begroting GR 2018

ontwerp begroting GR 2017

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire.

mei-circulaire 2017

mei-circulaire 2016

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage.

1,4%

1,0%

Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente dient te worden toegepast.

0%

0%