Bijlage 3 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

1a Waarde woningen eigenaren

-5.299.090

-5.299.090

-5.299.090

-5.299.090

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-584.422

-584.422

-584.422

-584.422

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-458.276

-458.276

-458.276

-458.276

Subtotaal A

-6.341.789

-6.341.789

-6.341.789

-6.341.789

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

1e OZB waarde niet-woningen

142.439

142.439

142.439

142.439

2 Inwoners

4.011.831

4.015.224

4.015.485

4.015.485

3a Eén-ouder-huishoudens

169.765

169.765

169.765

169.765

3b Huishoudens

1.076.921

1.076.921

1.076.921

1.076.921

3c Eenpersoonshuishoudens

88.385

87.976

87.976

87.976

4 Inwoners: jongeren < 20 jaar

1.528.254

1.528.254

1.528.254

1.528.254

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

533.454

533.454

533.454

533.454

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

57.750

58.275

58.800

59.325

7 Lage inkomens

78.216

78.216

78.216

78.216

7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

643.026

641.794

641.794

641.794

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

857.736

896.962

913.874

929.508

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

92.324

93.380

93.694

94.151

12 Minderheden

256.296

256.296

256.296

256.296

13 Klantenpotentieel lokaal

800.072

800.072

800.072

800.072

14 Klantenpotentieel regionaal

110.906

110.707

110.707

110.707

15e Leerlingen VO

591.614

591.614

591.614

591.614

16 Oppervlakte land

210.543

210.543

210.543

210.543

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

137.515

137.515

137.515

137.515

19 Oppervlakte binnenwater

6.690

6.690

6.690

6.690

20 Oppervlakte buitenwater

21.822

21.822

21.822

21.822

21 Oppervlakte bebouwing

88.122

88.122

88.122

88.122

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

410.836

410.869

410.902

410.902

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

306.219

306.219

306.219

306.219

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

22.872

22.874

22.875

22.875

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

29.048

29.048

29.048

29.048

24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

707.857

707.857

707.857

707.857

25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

624.819

624.819

624.819

624.819

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

50.936

50.936

50.936

50.936

31a ISV (a) stadsvernieuwing

4.479

4.479

4.479

4.479

31b ISV (b) herstructurering

1.642

1.642

1.642

1.642

32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.270.507

1.270.153

1.270.153

1.270.153

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

33.847

33.847

33.847

33.847

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

82.929

82.929

82.929

82.929

36 Meerkernigheid

18.128

18.128

18.128

18.128

36a Kernen met 500 of meer adressen

55.518

55.518

55.518

55.518

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

29.752

29.754

29.757

29.757

38 Bedrijfsvestigingen

228.252

228.252

228.252

228.252

39 Vast bedrag

237.799

237.799

237.799

237.799

Subtotaal B

15.619.119

15.661.163

15.679.214

15.695.830

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2018

2019

2020

2021

Uitkeringsfactor

1,502

1,513

1,517

1,512

Subtotaal (B x C (=uf))

23.459.916

23.695.340

23.785.368

23.732.095

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-107

-9.841

n.v.t.

n.v.t.

61 Suppletieregeling OZB

32.413

16.207

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal D

32.306

6.366

0

0

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

1.465.055

1.465.055

1.477.331

1.537.543

71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

61.560

61.560

61.560

61.560

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

57.885

57.885

57.885

57.885

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

39.392

52.523

65.654

78.785

208 Basisregistratie Grootschalige Topografie (DU)

3.200

1.700

n.v.t.

n.v.t.

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

101.470

101.470

101.470

101.470

Subtotaal E

1.728.562

1.740.193

1.763.900

1.837.243

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2018

2019

2020

2021

172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

2.591.928

2.562.615

2.573.946

2.569.753

173 decentralisatie jeugdzorg (IU)

3.118.572

3.127.537

3.173.693

3.191.143

174 decentralisatie Participatiewet (IU)

1.360.714

1.320.602

1.257.850

1.275.523

Subtotaal F

7.071.214

7.010.754

7.005.489

7.036.419

Totaal

25.950.210

26.110.864

26.212.968

26.263.968

Functie 921 (incl. WMO huishoudelijke hulp)

18.878.996

19.100.110

19.207.479

19.227.549

Functie 923 (decentralisatie sociaal domein)

7.071.214

7.010.754

7.005.489

7.036.419