Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2017-2021                  per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

Algemene reserves

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

26.102

24.733

24.733

24.733

24.733

Algemene reserve weerstandsvermogen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Totaal algemene reserves

34.102

32.733

32.733

32.733

32.733

Bestemmingreserves

Best.res. spaarverlof

33

33

33

33

33

Best.res. volkshuisvesting en duurzaamh.

971

473

473

473

473

Best.res. kunstopdrachten

44

44

44

44

44

Best. res. Groene buffer

143

143

143

143

143

Best.res. kostendekkendh.omgevingsvergun

272

272

272

272

272

Best.res. Onderhoud openbare ruimte

1.793

1.793

1.793

1.793

1.793

Best.res. uitvoering Sociaal domein

1.867

1.842

1.842

1.842

1.842

Best.reserve frictiekosten (jaarrek.'15)

2.014

1.401

841

841

841

Best.reserve invest sport (beg 17)

283

283

283

283

283

Bestemmingsreserve riolering

0

0

0

0

0

Best.res. kapitaallasten (hoofdrek.)

13.239

12.923

12.260

11.596

10.933

Totaal bestemmingreserves

20.660

19.207

17.984

17.320

16.657

Totaal Reserves

54.762

51.940

50.717

50.053

49.390

Overzicht voorzieningen

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2017-2021                  per 31 december

2017

2018

2019

2020

2021

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. vastgoed

92

63

0

128

413

Voorz. onderhoud buitenzijde schoolgeb.

21

21

21

21

21

Voorz. onderhoud wegen

3.248

2.785

2.275

1.527

652

Voorz. onderhoud bruggen

34

48

10

69

99

Voorz. onderhoud openbare verlichting

70

86

102

142

251

Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties

866

974

1.073

1.124

1.042

Voorz. onderhoud waterwegen

394

365

306

267

213

Voorz. onderhoud kunstobj. openb. ruimte

0

0

0

0

0

Voorz. onderhoud speeltoestellen

97

106

48

81

64

Voorz. vervanging riolering (algemeen)

0

0

0

0

0

Voorz. achterstallig onderhoud groen

1

1

1

1

1

Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok

106

162

217

273

329

Voorz. invoering Omgevingswet

0

1.022

1.022

1.022

1.022

Totaal

onderhoudsegelisatievoorzieningen

4.926

5.629

5.072

4.652

4.105

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Spaarvoorziening riolering

10.382

10.126

9.926

9.775

9.356

Egalisatievoorziening riolering

5

65

121

180

191

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

10.387

10.191

10.048

9.955

9.546

Voorzieningen voor verplichtingen

Voorz. wachtgeld wethouders

120

139

158

177

196

Voorz. uitkeringen voormalige secretaris

86

86

86

86

86

Voorz. bijdrage Rijnlandroute

750

750

750

750

750

Voorz. bijdrage faunapassage Ommedijk

500

500

500

500

500

Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh.

289

289

289

289

289

Totaal voorzieningen voor

verplichtingen, verliezen en risico's

1.745

1.764

1.783

1.802

1.821

Totaal voorzieningen

17.059

17.584

16.903

16.409

15.473

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal reserves

54.762

51.940

50.717

50.053

49.390

Totaal voorzieningen

17.059

17.584

16.903

16.409

15.473

Totaal reserves en voorzieningen

71.822

69.525

67.620

66.463

64.863