Paragraaf financiering

Treasuryfunctie en -beleid
Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. En dit op een zodanige wijze, dat risico’s en kosten worden geminimaliseerd en opbrengsten worden geoptimaliseerd.

De wettelijke kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie liggen onder andere vast in de wet financiering decentrale overheden (fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen en de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof). De kaders voor de treasuryfunctie zijn vastgelegd in het Treasurystatuut. Daarin ligt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vast in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Ook besteedt het treasurystatuut aandacht aan de bevoegdheden en administratieve organisatie.

Schatkistbankieren
Om beter te kunnen voldoen aan de door Europa gestelde begrotingsdiscipline is sinds 15 december 2013 een daartoe strekkende wijziging van de wet financiering decentrale overheden (fido) van kracht. Met ingang van die datum zijn decentrale overheden verplicht tot schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit betekent dat overtollige kasmiddelen niet langer ‘in de markt’ uitgezet kunnen worden maar alleen bij 's Rijks schatkist, zijnde het ministerie van Financiën. Dat is van grote invloed op de treasuryfunctie en – opbrengsten van decentrale overheden.

Uitzettingen uit hoofde van de publieke taak blijven voor decentrale overheden mogelijk. Zo kunnen ook na invoering van het verplicht schatkistbankieren leningen worden verstrekt aan derden of eigen vermogen aan verbonden partijen.
Daarnaast kunnen decentrale overheden er als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in ‘s Rijks schatkist voor kiezen om schulden af te lossen en/of aan elkaar leningen te verstrekken (los van de publieke taak).
Bij onderling te verstrekken leningen gelden twee voorwaarden. Ten eerste mag er geen verticale toezichtrelatie bestaan tussen geldverschaffer en lener en ten tweede dienen onderlinge leningen aan het CBS te worden gerapporteerd op een nog nader te bepalen wijze. Gelden mogen uitsluitend worden uitgezet in de vorm van hoofdsomgarantieproducten of vastrentende waarden.

Beleidskader 2018 - 2021
Ook voor de komende jaren wordt een licht flucturerend financieringsoverschot verwacht. De huidige lage lange tarieven zullen onder invloed van de economische ontwikkeling en aantrekkende inflatie gaan oplopen. Deze verwachting impliceert dat uitzettingsbeslissingen niet alleen worden gebaseerd op hoe de werkelijke korte en lange tarieven zich op dat moment tot elkaar verhouden maar zeker ook op de verwachte ontwikkelingen daarvan.
Omdat de rentevergoeding op de verplicht bij het Rijk aangehouden kasoverschotten achterblijft bij de geldende vergoedingen in de markt zal bekeken worden in hoeverre overtollige middelen rentedragend kunnen worden uitgezet bij andere decentrale overheden. Dit is een mogelijkheid die onder het schatkistbankieren bestaat en beter zal renderen dan het aanhouden van tegoeden in de vorm van deposito’s bij het Rijk. Hierbij zal mogelijk gebruik worden gemaakt van de standaardisatie van contracten die BNG Vermogensbeheer B.V. (onderdeel van de Bank Nederlandse Gemeenten) kan bieden. Afhankelijk van de te behalen rendementen kunnen uitzettingen ook plaatsvinden via andere hierin gespecialiseerde financiële instellingen.
In situaties van (vooralsnog) tijdelijk liquiditeitstekort wordt er naar gestreefd om de financieringslasten tot een minimum te beperken. Afgezet tegen de tarieven voor de kortere looptijden voor kort geld (d.w.z. perioden tot 1 jaar), kan het voordelig zijn om de rekening-courantfaciliteit bij BNG (maximaal) in te zetten. Deze wijze van financiering wordt beperkt door de maximaal aan te trekken hoeveelheid korte middelen die tot uitdrukking komt in de kasgeldlimiet. Daarnaast zijn de verwachtingen omtrent de ontwikkeling van de geldmarkt- en de kapitaalmarktrente uiteraard een belangrijke andere factor bij het bepalen van het tijdstip waarop en van de looptijd waarvoor eventueel gelden worden aangetrokken.

Financieringspositie 2018
Begin 2018 bestaat de beleggings- en financieringsportefeuille ad € 28,2 miljoen naar verwachting uit:

Tabel 28  Verwachte beleggingsportefeuille per 1 januari 2018   (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Looptijd

Bedrag per 1 januari 2017

Gemiddeld rente-percentage

Expiratie

Uitgezette gelden

Rabo lening

10 jaar

15.000

4,7

09-07-19

BNG rekening courant

352

0,0

dag.opvr.

Langlopende leningen u/g

3.541

div.

Schatkistbankieren rekening courant

9.317

0,0

dag.opvr.

Opgenomen gelden

Belegde spaarpremies hypotheken

-437

Saldo

27.773

Ontwikkeling liquiditeit
In de berekening van de korte termijn, liquiditeitsprognose dienen de lange termijn-/ kapitaalmarkt uitzettingen en financieringen buiten beschouwing te worden gelaten. Aldus gecorrigeerd heeft het bovenstaande overzicht van de beleggings- en financieringsportefeuille van begin 2018 naar verwachting een overschot aan kort geld van ca. € 9,7 miljoen in zich.
Na 2017 zal de afname van de liquiditeit zich verder voortzetten totdat halverwege 2019 de lang uitgezette Rabo-lening wordt afgelost. De liquiditeit zal hierdoor verbeteren.
Binnen het door het van kracht zijnde schatkistbankieren dient bezien te worden in hoeverre de verwachte overliquiditeit lang renderend uitgezet zal kunnen worden.

In onderstaande prognosebalans is afgestapt van het tot in de begroting voor 2016 gehanteerde uitgangspunt om de meerjaren balans op te stellen in de veronderstelling dat alle uit eerdere besluitvorming openstaande (investerings-) kredieten aan het eind van het lopende begrotingsjaar zijn uitgegeven. Uitgegaan wordt van een behoudende doch realistische inschatting van de ontwikkeling van de investeringsuitgaven van rond de € 4,0 miljoen per jaar.
De oude handelswijze bracht met zich mee dat de gepresenteerde geprognosticeerde waarde van de rekening courant met het Rijk aan het begin van het begrotingsjaar af week van de waarde zoals die uit de jaarrekening volgde en dat voor de gerealiseerde onderuitputting op de investeringsuitgaven. Daarnaast kan onderuitputting optreden op de exploitatie; dit risico blijft bestaan. Deze aanpassing brengt een hogere voorspellende waarde voor de verwachte liquiditeitsontwikkeling en de in de paragraaf weerstandsvermogen vermelde financiële kengetallen met zich mee.

De in de financiële begroting en bijlagen opgenomen bedragen voor balansposten zijn uiteraard nog wel opgesteld conform de huidige besluitvorming; van een aangepaste investeringsplanning en liquiditeit en daarmee gepaard gaande vermindering van de eventueel als dekking dienende reserves, is daar geen sprake.

Tabel 29  Geprognosticeerde balans (x€ 1.000)

Boekwaarde per 31 dec

Rek’16

2017

2018

2019

2020

2021

ACTIVA

Materiële vaste activa

Volgens staat C

37.291

38.903

40.351

38.285

36.158

35.632

Financiële vaste activa

langlopende uitzettingen

15.000

15.000

15.000

0

0

0

langlopende leningen u/g

3.575

3.541

3.507

3.473

3.439

3.405

deelnemingen

455

455

455

455

455

455

Voorraden

MPG (bouwgrondexploitaties)

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen < 1 jaar

vorderingen openbare lichamen *

3.290

3.494

3.494

3.494

3.494

3.494

Rek Courant met Rijk

18.034

9.317

5.595

20.781

21.774

20.725

Rek Courant niet financieel *

-382

139

139

139

139

139

Overig *

3.057

2.882

2.882

2.882

2.882

2.882

Liquide middelen **

157

352

352

352

352

352

Overlopende activa *

4.184

4.291

4.291

4.291

4.291

4.291

Totaal activa

84.661

78.373

76.066

74.152

72.984

71.375

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene reserves

37.749

34.102

32.733

32.733

32.733

32.733

Bestemmingsreserves

21.386

20.660

19.207

17.984

17.320

16.657

Vreemd Vermogen

Voorzieningen

18.169

17.059

17.584

16.903

16.409

15.473

Vaste geldleningen

447

437

427

417

407

397

Kortlopende schulden < 1 jaar *

1.900

2.211

2.211

2.211

2.211

2.211

Overlopende passiva *

5.010

3.904

3.904

3.904

3.904

3.904

Totaal passiva

84.661

78.373

76.066

74.152

72.984

71.375

*Voor deze posten die eigenlijk uit de bedrijfsvoering volgen, is uitgegaan van het 2-jaarsgemiddelde van de jaarrekeningen over 2015 en 2016.
** Voor de post liquide middelen is uitgegaan van het maximaal onder het schatkistbankieren aan te houden banksaldo van 0,75% van het begrotingstotaal.
*** De ontwikkeling van het financieringssaldo wordt weergegeven in de ontwikkeling van de post rekening courant met het Rijk.

Netto schuldquote
Omdat Wassenaar geen langlopende geldleningen heeft aangetrokken, geen leningen heeft (door)verstrekt aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen en dit voorzienbaar de komende tijd ook niet zal doen, bedraagt de verwachte netto schuldquote per 1 januari 2018 ongeveer -50,8% en gecorrigeerd voor alle leningen -57,0%. Aan het eind van 2018 zijn deze waarden naar verwachting afgenomen tot respectievelijk -44,9% en -51,2%. Deze ontwikkeling komt overeen met afname van het leningenoverschot van ongeveer € 3,7 miljoen.

Renteontwikkeling 2018
Sinds de laatste aanpassing van 10 maart 2016 door de Europese Centrale Bank van het tarief voor de herfinancierings(refi)rente bedraagt deze de historisch lage 0,00 %. Banken kunnen dus om niet kort geld lenen bij de ECB. Op de interbancaire geldmarkt geldt evenwel een nog lager 3-maandstarief van –0,33 %.
Door een gestegen binnenlandse particuliere vraag alsook een stijgende uitvoer groeit de Nederlandse economie in 2017 met naar verwachting respectievelijk 3,0% bij een inflatie van 1,4 %. De korte rente handhaaft zich waarschijnlijk op het huidige niveau. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het economisch herstel oplopen.
Uitgaande van het Economisch beeld van BNG van 18 augustus jl. wordt eind 2017 een korte (3 maands)rente van ca. -0,30 % verwacht voor kasgeld. De depositovergoedingen van het agentschap van het Ministerie van Financiën lopen daardoor ook in 2017 iets verder terug naar –0,5%.
De verwachting voor de 10-jaarsrente aan het begin van 2018 bedraagt afgerond 1,0 %. De verwachte gemiddelde 10-jaarsrente over 2018 bedraagt 1,4 %.

Rente- en beleggingsresultaat 2018
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en verwachtingen wordt in 2018 per saldo een positief rente- en beleggingsresultaat van in totaal € 766.000 geraamd. In dit resultaat is een bate van € 705.000 opgenomen voor de € 15,0 mln. Rabo-lening uit hoofde van de eerste tranche verkoopopbrengst van het gemeentelijk belang in Nuon Energy. Daarnaast is voor de ambtenarenhypotheken per saldo een bate van ca. € 70.000 geraamd.

Risicobeheer
Alle treasury-activiteiten vinden plaats binnen de kaders, richtlijnen en limieten als vastgesteld in het Treasurystatuut en overige wetgeving (voor zover deze niet in het Treasurystatuut zou zijn verwerkt).

Toezichtnormen
De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de netto-vlottende schuld en beperkt daarmee het renterisico op de korte schuld. De limiet wordt bepaald voor korte financiering met een rente-typische looptijd van maximaal 1 jaar en wordt gerelateerd aan het begrotingstotaal.
Met een begrotingstotaal van ca. € 60,8 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet voor 2018 € 5.169.000 (8,5%). Ten opzichte van de begroting voor 2017 neemt hierdoor het bedrag dat aan korte termijnfinanciering kan worden aangetrokken ter financiering van de publieke taak met € 168.000 af.

Tabel 30  Prognose kasgeldlimiet 2018   (bedragen x € 1.000)

O mschrijving

1 e kwart

2 e kwart

3 e kwart

4 e kwart

1

Gemiddeld liquiditeitssaldo (bruto)

9.669

8.738

7.808

6.878

2

Kasgeldlimiet

5.169

5.169

5.169

5.169

3

Ruimte onder de kasgeldlimiet (2+1)

14.838

13.907

12.977

12.047

4

Overschrijding van de kasgeldlimiet (2+1)

-

-

-

-

5

Minimaal aan te trekken lange financiering 2018 (cumulatief) (4)

-

-

-

-

Zoals eerder gesteld heeft het liquiditeitsoverschot een structureel karakter dat in de loop van het huidig meerjarenperspectief zal afnemen (dit voornamelijk als gevolg van voorgenomen investeringen en het onderhoud van de openbare ruimte).
Het is onwaarschijnlijk dat de kasgeldlimiet in 2018 zal worden overschreden. Er zal derhalve geen lange financiering worden aangetrokken.

Het renterisico op de lange financiering (langer dan een jaar) wordt beperkt door de renterisiconorm die aangeeft in hoeverre er sprake is van een verantwoord geachte spreiding van aflossingen en herfinanciering in de leningenportefeuille. Spreiding dient te voorkomen dat in enig jaar een relatief groot deel van het vreemd vermogen geherfinancierd dient te worden en/of dat renteaanpassing plaats zal vinden in perioden waarin de rente relatief hoog is. De renterisiconorm zorgt er voor dat rentestijgingen vertraagd doorwerken op de rentelasten en –baten in enig jaar. Overschrijding van de renterisiconorm betekent dat de gemeente in een bepaald jaar een groter renterisico op de bestaande lange schuld loopt dan de toegestane 20% van het begrotingstotaal.

Ervan uitgaande dat in beginsel eerst in de tijdelijke liquiditeitsbehoefte zal worden voorzien met goedkoper kort geld en dat daarvan slechts wordt afgeweken om overschrijding van de kasgeldlimiet te vermijden en rekening houdend met de vrijvalkalender van de financieringsportefeuille, laat de eerder geschetste ontwikkeling van de gemeentelijke liquiditeitspositie zich vertalen in het navolgende meerjarenbeeld voor de renterisiconorm:


Tabel 31 Prognose renterisico vaste schuld   (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

1

Renteherzieningen

0

0

0

0

2

Aflossingen

0

0

0

0

3

Renterisico (1 + 2)

0

0

0

0

4

Renterisiconorm

12.163

11.375

11.265

11.242

5a

Ruimte onder renterisiconorm (4-3)

12.163

11.375

11.265

11.242

5b

Overschrijding renterisiconorm (4-3)

4a

Begrotingstotaal

60.814

56.875

56.324

56.210

4b

percentage regeling

20%

20%

20%

20%

4

Renterisiconorm (4a x 4b)

12.163

11.375

11.265

11.242

Wet Houdbare overheidsfinanciën
Volgens Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). In 2013 is de Wet houdbare overheids-financiën aangenomen waarmee decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren bij het streven te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. De wet komt er op neer dat het begrotingstekort (lees: de geldschepping) door alle medeoverheden beperkt dient te blijven tot een jaarlijks afnemende afgeleide norm van voor 2018 inmiddels 0,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Om hun EMU-saldo te kunnen monitoren zouden voor gemeenten en provincies jaarlijks individuele EMU-referentiewaarden worden gepubliceerd. Sinds 2015 heeft dit evenwel niet plaatsgevonden. Eind september is het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen waarin de referentiewaarden voor 2018 wel/niet zullen worden voorgesteld. Ze kunnen pas 4 weken nadat de minister van Financiën de Staten-Generaal daarover heeft geïnformeerd worden vastgesteld.

In de afgelopen kabinetsperiode zijn er geen overschrijdingen van de macronorm opgetreden en er zijn dan ook geen sancties opgelegd. Bestuurlijk was overigens overeengekomen dat op daadwerkelijke overschrijdingen geen sancties zouden volgen.
Dreigt de landelijke macronorm in de nieuwe kabinetsperiode overschreden te worden dan zullen wellicht maatregelen genomen worden waarbij de individuele referentiewaarden en eventuele overschrijding daarvan als aanknopingspunten dienen. Vooralsnog wordt een overschrijding van die landelijke norm evenwel niet voorzien.

In 2015 bedroeg de referentiewaarde voor Wassenaar uitgaande van de oorspronkelijke 0,5%-norm € 2,324 miljoen, voor 2018 is er dus vooralsnog geen referentiewaarde.
Het EMU-saldo voor Wassenaar voor 2018 komt uit op -€ 0,1 miljoen. Het betekent in EMU-termen dat de uitgaven € 0,1 miljoen groter zijn dan de inkomsten.

EMU - saldo

Tabel 32 Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

Volgens

volgens begroting 2018

realisatie tot en

met juni 2017,

Vraag

raming

resterende

periode

+

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-4.613

-2.553

-835

-340

-275

+

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.382

2.460

2.451

2.357

2.278

+

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

3.439

4.061

3.005

2.928

2.879

-

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

7.214

487

185

93

1.614

+

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

+

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

+

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

4.549

3.536

3.686

3.422

3.816

-

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

11a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

nee

-

11b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-10.155

-55

751

1.431

-548

De met de realisatie gecorrigeerde raming voor 2017 laat een geldscheppend effect zien van € 10,2 miljoen dat in belangrijke mate valt toe te schrijven aan het openstaand investeringstotaal van € 7,4 mln. Afgezien van het feit dat niet verwacht wordt dat dit volledige bedrag in de resterende maanden van 2017 wordt uitgegeven (in de geprognosticeerde balans wordt uitgegaan van € 4,0 mln.) wordt daarnaast verwacht dat een overschrijding van de maximaal toegestane referentiewaarde niet tot sancties zal leiden omdat de landelijk gerealiseerde norm over 2017 naar verwachting weer net als voorgaande jaren, binnen de norm zal blijven. Oorzaak is met name het planningsoptimisme bij investeringen.
VNG adviseert gemeenten dan ook om niet heel strak te sturen op de EMU-referentiewaarde. Tussen de decentrale overheden worden plussen en minnen ten opzichte van de individuele EMU-referentiewaarde namelijk gesaldeerd en strikte focus op de eigen norm leidt mogelijk tot een onnodig uitstel van investeringen door gemeenten.
De EMU-systematiek werkt daarnaast op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.
In plaats van focus op het EMU-saldo kunnen gemeenten beter sturen op de ontwikkeling van de hoogte van de schuld. Als Wassenaar hebben wij aandacht voor de financieringspositie van onze gemeente via de jaarstukken en begroting en de daarin verplicht opgenomen paragrafen Financiering en Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Voor het begrotingsjaar 2018 en de jaren daarna wordt verwacht dat er een geldverkrapping van uitgaat.


Berekening omslagrente 2018

a.

Externe rentelasten over de lange en korte financiering

36.714

b.

Externe rentebaten

803.000

-

Totaal door te rekenen externe rente

766.286

-

c1.

Rente toe te rekenen aan grondexploitaties

0

-

c2.

Rente projectfinanciering toe te rekenen aan taakveld

0

-

c3.

Rentebaten van doorverstrekte leningen indien daar

projectfinanciering voor is aangetrokken

0

+

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

766.286

d1.

Rente over eigen vermogen

0

+

d2.

Rente over voorzieningen

0

+

Aan taakvelden toe te rekenen rente

766.286

-

e.

Werkelijke aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

0

-

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

766.286

-

Met een negatief toe te rekenen rente is sprake van een omslagrente van 0%. De kapitaallasten bestaan daarmee alleen uit afschrijvingen.


Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding der middelen)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Toename:

Stortingen in reserves

2.121

Stortingen in voorzieningen

4.061

Afschrijvingen

2.345

Aflossingen verstrekte geldleningen/deelnemingen

34

totale toename

8.561

Afname:

Netto investeringen

-3.793

afname vaste schulden

-10

Beschikking over reserves

-4.943

Beschikking over voorzieningen

-3.536

totale afname

-12.282

Mutatie liquide middelen/rekening courant met Rijk

-3.721

De hier voorgerekende mutatie van de rekening courant met het Rijk wijkt af van het EMU-saldo voor 2018 omdat bij het EMU-saldo uitgegaan wordt van de begroting 2018.
Dit kasstroomoverzicht is gebaseerd op de geprognosticeerde balans zoals eerder gepresenteerd in deze financieringsparagraaf. Daarin wordt een voorschot genomen op de verwachte onderuitputting van € 3,2 mln. op de realisering van de investeringen aan het eind van 2017 en de daaruit voortvloeiende wijziging van de afschrijvingen. Daarnaast is in de geprognosticeerde balans het verwachte positieve begrotingssaldo niet opgenomen.