Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

0.1

Formatie in fte per 1.000 inwoners

n.v.t.

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0.2

Bezetting in fte per 1.000 inwoners

n.v.t.

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0.3

Apparaatskosten per inwoner

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 278

€ 277

€ 277

€ 260

€ 257

0.4

Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

n.v.t.

36,88%

25,09%

15,18%

0,44%

0,44%

0,44%

0,44%

0.5

Overhead als % van totale lasten

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9,73%

11,86%

12,70%

12,03%

11,93%

Met uitzondering van de griffie en de school adviesdienst heeft de gemeente Wassenaar geen personeel in dienst. De gemeente Wassenaar betaalt een bijdrage aan de werkorganisatie voor de uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening. Daarmee zijn de indicatoren onvergelijkbaar met andere gemeenten.

Het percentage externe inhuur is sterk gedaald. Dit komt doordat inhuur wordt betaald uit de reguliere salarisbudgetten en deze als gevolg van diverse taakstellingen zijn afgenomen.