Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

4.1

Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen

0

2
(2014)

1
(2015)

0

0

4.2

Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen

50

41
(2014)

53
(2015)

58

60

4.3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
(vsv-ers), % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

1,0%

1,0
(2012)

1,32
(2015)

1,3

1,3

De taken voor wat betreft leerplicht / RMC functie (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) zijn belegd bij het samenwerkingsverband Werk en Inkomen in Leidschendam-Voorburg.

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een kind tussen de 5-18 jaar niet ingeschreven is op een school en geen vrijstelling heeft van de leerplicht.
Landelijk ligt het absoluut verzuim op 5 per 1.000 leerlingen. Wassenaar doet het dus relatief goed. Het streven is het lage aantal te handhaven.

Bij relatief verzuim gaat het om een kind tussen de 5-18 jaar die wel staat ingeschreven bij een school, maar zonder geldige reden les of praktijktijd verzuimt. Dit betreft diverse soorten verzuim: luxe verzuim, spijbelverzuim en signaalverzuim (veelal zorggerelateerd).
Landelijk ligt het aantal van relatief verzuim op 60 per 1.000 leerlingen. Het relatief verzuim is de laatste jaren sterk gedaald, met name als gevolg van de daling van het luxe verzuim (door het invoeren van studiedagen voorafgaand aan schoolvakanties). Verder melden scholen ook beter, waardoor er eerder passende maatregelen worden getroffen. Een verdergaande daling is de inzet.

Bij de voortijdige schoolverlaters ligt het percentage van 1,3% beneden het landelijk gemiddelde van 1,7%. De fluctuaties zijn bij een kleine gemeente als Wassenaar wel relatief groot, dus het kan volgend jaar ook snel heel anders liggen (in positieve of negatieve zin).