Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bijstellen en uitvoeren VVE-beleid
Het beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, voor kinderen met (risico op) taalachterstand zal in 2018 verder moeten worden doorontwikkeld aangezien de Harmonisatiewet voor wijzigingen zorgt in de kinderopvang en de peuterspeelzalen.

Uitvoeren brede school impuls
Talentum geeft uitvoering aan de rijkssubsidieregeling ‘brede impuls combinatiefuncties’. Talentum richt zich op het realiseren van hechte samenwerkingsverbanden tussen scholen, verenigingen, sportclubs, culturele instellingen en andere organisaties die jeugd en onderwijs als (een van hun) kernactiviteiten hebben.

Monitoren invoering Harmonisatie wet
Deze wet gaat per 1 januari 2018 in en leidt tot afstemming van de financiële structuur en het kwaliteitskader van de peuterspeelzalen- en kinderopvang. De gemeente monitort dit proces.

Uitvoeren actieplan Jeugdwerkloosheid Er wordt verdere uitvoering gegeven aan het actieplan Jeugdwerkloosheid om het aantal voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie terug te dringen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzakenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten377335335335335-42
Lasten-1.749-1.506-1.481-1.481-1.481244
Saldo-1.373-1.171-1.146-1.146-1.146202
Ontrekking reserves25250000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves25250000
Geraamde resultaattaakveld-1.348-1.146-1.146-1.146-1.146202

Lagere lasten
In 2017 zijn eenmalig diverse kosten begroot voor:

  • schakelklas voor vluchtelingen € 77.500;
  • middelen om te zorgen dat per 1-1-2018 iedere leidster in de peuteropvang beschikt over de taaltoets 3F € 65.000;

Deze kosten komen in 2018 niet meer terug en leiden daarom tot een voordeel ten opzichte
van 2017.

De subsidie voor ROC en de ontvangsten van de rijksbijdrage hiervoor ter hoogte van € 42.000 lopen via centrumgemeente Zoetermeer en zijn daarom vanaf 2018 niet meer opgenomen.

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom. Hierdoor is een verschil ontstaan van € 57.000 op het taakveld 4.3 t.o.v. 2017.