Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

6.1.

Banen, Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
(landelijk 744)

Zie onder-staande al-gemene toe-lichting

680

683,9

-

700

700

700

700

6.2.

Jongeren met een delict voor de rechter, % 12 t/m 21 jarigen
(landelijk 1,45)

idem

1,34

0,78

-

0,7

0,6

0,5

0,4

6.3.

Kinderen in uitkeringsgezin, % kinderen tot 18 jaar (landelijk 6,58

idem

2,66

3,96

-

3,5

3,5

3,5

3,5

6.4.

Netto arbeidsparticipatie, % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
(landelijk 65,8)

idem

60,2

61,40

-

63

64

65

66

6.5.

Achterstandsleerlingen, % 4 t/m 12 jarigen
(landelijk 11,61)

idem

2,87

2,78

-

2,9

2,9

2,9

2,9

6.6.

Werkloze jongeren, % 16 t/m 22 jarigen
(landelijk 1,52)

idem

1,02

1,49

-

1,4

1,2

1,2

1,2

6.7.

Personen met een bijstandsuitkering, Aantal per 10.000 inwoners
(landelijk 413)

idem

156

257

-

250

240

220

200

6.8.

Lopende re-integratievoorzieningen
(Landelijk 255)

idem

229

229

-

229

229

229

229

6.9

Jongeren met jeugdhulp, % van alle jongeren tot 18 jaar
(landelijk 10,7)

idem

7,5

8,2

-

8

8

8

8

6.10

Jongeren met jeugdbescherming, % van alle jongeren tot 18 jaar
(landelijk 1,2)

idem

0,5

0,5

-

0,5

0,5

0,5

0,5

6.11

Jongeren met jeugdreclassering, % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
(landelijk 0,5)

idem

0,2

0,20

-

0,2

0,2

0,2

0,2

6.12

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, Aantal per 10.000 inwoners
(landelijk 620)

idem

420

430

-

430

420

420

420

* Voor wat betreft de indicatoren 6.1/6.4/6.7/6.8/6.9/6.10/6.11 en 6.12 is het peiljaar 2016, voor de indicatoren 6.2/6.3/6.6 is het peiljaar 2015 en voor indicator 6.5 is het peiljaar 2012

Algemeen
In de tabel zijn in de kolom voor 2016 de Wassenaarse scores op de door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen, bovendien zijn voor de jaren 2018 tot en met 2021 streefwaarden bepaald. Ter vergelijking is ook aangegeven wat het landelijke cijfer voor de betreffende indicator is. De landelijke cijfers en de actuele realisatiecijfers zijn terug te vinden op waarstaatjegemeente.nl, een website waarop gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling en onze eigen gemeente worden geïntegreerd. In veel gevallen scoort Wassenaar in vergelijking tot het landelijke cijfer beter. De jaarlijks uit te voeren ‘Monitor Sociaal Domein’ helpt om inzicht te krijgen in het verhaal achter de cijfers. De streefwaarden worden bepaald in de beleidsnota sociaal domein 2017 en vanaf 2018 jaarlijks in de begroting opgenomen.

6.1 Banen, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
De arbeidsmarktprognose gaat uit van een groei van het aantal banen in 2017. In 2018 zal het aantal banen stabiliseren. Naar verwachting zal ook het aantal banen in Wassenaar, gelijk aan de landelijke prognose, met name in 2017 groeien.

6.2 Jongeren met een delict voor de rechter, % 12 t/m 21 jarigen
Landelijk daalt het aantal jongeren met een delict nog steeds. We volgen deze landelijke trend, waarbij het streven is ruim onder het landelijke realisatiecijfer te blijven.

6.3 Kinderen in uitkeringsgezin, % kinderen tot 18 jaar
Het aantal kinderen in een uitkeringsgezin ligt in Wassenaar ver onder het landelijk gemiddelde van 6,6%. De verwachting is dat het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen licht zal dalen in 2018, met name door de samenwerking en transformatie in het sociaal domein. Daarna zal het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen stabiliseren.

6.4 Netto arbeidsparticipatie, % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Hoewel de arbeidsparticipatie in Wassenaar licht is gestegen ligt deze nog onder het landelijk gemiddelde van 66%. Mede gelet op de gunstige arbeidsmarktprognose en de verwachte groei van het aantal banen zal in Wassenaar, op basis van de prognose “waar staat je gemeente”, de arbeidsparticipatie jaarlijks toenemen.

6.5. Achterstandsleerlingen, % 4 t/m 12 jarigen
De landelijke cijfers over de achterstandskinderen zijn van 2012. Mede door de groei van het aantal opgenomen statushouders in de jaren erna zal het aantal mogelijk iets toenemen. De streefwaarden voor 2018 tot en met 2021 blijven ver onder het landelijk gemiddelde.

6.6 Werkloze jongeren, % 16 t/m 22 jarigen
Het aantal werkloze jongeren ligt in Wassenaar onder het landelijk gemiddelde van 1,52%. De afgelopen periode is er een daling te zien van bijna 4% van het aantal jongeren met een WW uitkering. De verwachting is dat deze daling ook zichtbaar zal zijn bij jongeren met een Participatiewet uitkering. In wassenaar zal deze daling de komende jaren duidelijk zichtbaar zijn.

6.7 Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners
De arbeidsmarktprognose gaat uit van een groei van het aantal banen en een daling van het aantal uitkeringen met ongeveer 20% in 2018. Mede gelet op de stabilisatie van het aantal banen in 2018 zal  het personen met een uitkering licht dalen.

6.8 Lopende reintegratievoorzieningen (eenheid per 10.000 inwoners 15-64 jaar)

Het aantal lopende re integratie voorzieningen ligt in Wassenaar boven het landelijk gemiddelde van 150. Op grond van het Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief is de inzet op reintegratie geïntensiveerd met als doel meer inwoners uitkeringsonafhankelijk te maken en de deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen. De verwachting is dat het aantal lopende reintegratievoorzieningen de komende jaren stabiel zal blijven.

6.9 Jongeren met jeugdhulp, % van alle jongeren tot 18 jaar

Wassenaar zit onder het landelijk gemiddelde en de verwachting is dat dat zo blijft.
De gemeente Wassenaar heeft meer jongeren tussen de 0 en 19 jaar dan het landelijk gemiddelde. Het aantal tieners daalt de komende 10 jaar, maar stijgt in de Randstad.

6.10 Jongeren met jeugdbescherming, % van alle jongeren tot 18 jaar

De inschatting is dat het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel stabiel blijft, en ruim onder het landelijk gemiddelde.

6.11 Jongeren met jeugdreclassering, % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
De inschatting is dat het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel stabiel blijft. In 2016 was het aantal jongeren met een maatregel maximaal 6 personen, dit wordt met 0,2% weergegeven.

6.12 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Het gebruik van de Wmo voorzieningen neemt toe met de leeftijd. Het aantal 75 plussers stijgt in Wassenaar van 12,3% in 2015 naar 13,1% in 2020. Het gebruik van Wmo voorzieningen hangt tevens samen met het inkomen. Lage inkomens maken meer gebruik van Wmo voorzieningen. Dit is een reden waarom het gemiddelde in Wassenaar lager is dan het gemiddelde van Nederland. Van het CBS weten we dat landelijk het aantal ouderen dat naast een AOW een aanvullend pensioen heeft stijgt, met name onder vrouwen. Daarnaast stijgt het aantal ouderen met vermogen. Tenslotte hangt het gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen samen met het aanbod algemene voorzieningen. De verwachting is dat de komende jaren het aanbod van algemene voorzieningen stijgt. Alles bij elkaar wordt een kleine afname verwacht van het gebruik van maatwerkvoorzieningen.