Geëscaleerde zorg 18-

Optimaliseren werkwijze Veilig Thuis
Veilig thuis wordt ondergebracht bij GGD Haaglanden en de werkwijze wordt in 2018 verder geoptimaliseerd.

Optimaliseren van de werkwijze rondom het vrijwillig en het gedwongen kader
De optimalisering vindt plaats via actualisatie van de afspraken rond werkwijze Jeugdbeschermingstafel, werkwijze Crisisinterventieteam, werkwijze Gecertificeerde Instellingen en werkwijze Raad voor de Kinderbescherming.

Doorontwikkelen crisisdienst naar 0-100 jaar
Binnen Haaglanden is er een crisisdienst voor jeugdigen die al integraal werkt maar zich wil doorontwikkelen naar een crisisdienst 0-100 jaar. Waar nodig zware zorg inzetten om zo snel mogelijk te kunnen normaliseren en de-escaleren. De regio Haaglanden start met ingang van 2019 met een integrale crisisdienst 0-100 jaar. Het beleidsteam regio Haaglanden heeft geadviseerd een eventueel andere positionering niet voor 1 januari 2019 te realiseren, vanwege de looptijd van het Regionaal Transitiearrangement Jeugd Haaglanden (2015 t/m 2017). Daarom wordt gebruik gemaakt van 2018 om na te gaan waar we de crisisdienst zullen afnemen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-482-807-807-807-807-326
Saldo-482-807-807-807-807-326
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-482-807-807-807-807-326

Op dit taakveld is een verschuiving van bijna € 326.000 van het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- doorgevoerd. Dit houdt verband met een verdere specificering van de taakveldindeling en uniformering in H10 verband. Thans worden de kosten voor beschermd wonen van jeugdigen op taakveld geëscaleerde zorg 18- verantwoord.
Ook voor dit taakveld geldt dat de ramingen jeugdhulp grote onzekerheden kennen, omdat de behoefte aan jeugdhulp kan variëren en de mogelijkheden om die te beïnvloeden, beperkt zijn. Tot slot vindt bij de aanbesteding voor 2018 een harmonisatie van tarieven plaats, waarvan de gevolgen nog niet te zijn voorspellen en daarom een risico vormen.