Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

streef waarde

Begroot 2016

Rekening 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

8.1

Gemiddelde WOZ waarde,          x € 1.000

462

478

NNB

NNB

8.2

Nieuw gebouwde woningen

200

50

50

50

50

50

50

8.3

Demografische druk, %

96,5%

96,4%

96,4%

96,5%

96,5%

96,5%

96,5%

8.4

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

1.005

987

972

985

8.5

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

1.266

1.206

1.166

1182

8.1    De gemiddelde WOZ-waarde in Wassenaar ligt (ruim) boven het landelijk gemiddelde
(2016: € 209.000).
8.2    De afgelopen jaren zijn gemiddeld ca. 50 woningen per jaar gebouwd. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren voort.
8.3    De demografische druk (werkzame populatie 20–64 jaar versus niet werkzame populatie) is hoog en zal de komende jaren toenemen. Door het bouwen van woningen voor starters en jonge gezinnen wordt ernaar gestreefd de demografische druk niet te laten toenemen.
8.4/8.5 Voor 2018 wordt uitgegaan van een stijging met inflatiecorrectie van 1,4% ten opzichte van 2017.