Wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren :

 • bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
 • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
 • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
 • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Woonbeleid Wassenaar
Het woonbeleid van Wassenaar heeft als hoofddoelstelling: het behoud van Wassenaar als aantrekkelijke woongemeente voor een brede groep inwoners (jongeren, gezinnen, ouderen, alleenstaanden). Daarbij wordt met name ingezet op het verbeteren van de slagingskans op de woningmarkt van starters, jonge gezinnen en middeninkomens. Om de beste woongemeente van Zuid-Holland te blijven, zijn naast wonen diverse andere beleidsvelden van belang.
In 2018 zal op basis van de woonvisie gewerkt worden aan:

 • Zorgen voor een goede samenwerking met de corporaties voor het uitvoeren van het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid;
 • Uitvoeren van de gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen over zaken als: beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen;
 • De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zie ook taakveld 6.3) door deze te huisvesten binnen de sociale voorraad en hierover afspraken te maken met de woningcorporaties;
 • Het evalueren van het uitvoeringsprogramma van de woonvisie en de prestatieafspraken door  middel van een midterm review die gedeeld wordt met de raad.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH-beleid)
Het VTH-beleid van Wassenaar bestaat uit een aantal onderdelen. De basis van dit beleid ligt in de ‘Wet VTH’ van april 2016 en de ‘Verordening Kwaliteit VTH’ van september 2016. Op grond van deze regelingen zijn het VTH-beleidsplan 2016-2019 en het VTH-uitvoeringsprogramma 2017-2018 vastgesteld. De gemeente Wassenaar staat voor een veilige, gezonde, duurzame en leefbare omgeving waarin inwoners en bedrijven kunnen rekenen op kwalitatief hoge en transparante dienstverlening.
Het komende jaar zal gewerkt worden aan:

 • Het voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals die uit wet- en regelgeving volgen;
 • Het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering;
 • Het leveren van excellente dienstverlening.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten1.4731.4881.4881.4631.43815
Lasten-1.774-1.484-1.484-1.484-1.477290
Saldo-30144-21-40305
Ontrekking reserves5198000-511
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves5198000-511
Geraamde resultaattaakveld218124-21-40-206

In 2017 is eenmalig ten laste van de algemene reserve € 328.000 gedoteerd in de voorziening Vastgoed. Dit vloeit voort uit het Beheerplan Vastgoed 2017-2020.
Ook is er voor uitvoering van de Woonvisie in 2017 eenmalig € 10.000 uit de reserve gehaald voor het opstellen van gebiedsprofielen en voor 2018 eenmalig € 8.000 voor het maken van de Midterm review woonvoorzieningen.

Ten opzichte van 2017 ( € 181.000) is in de begroting 2018 geen onttrekking aan de reserve kostendekkendheid omgevingsvergunningen geraamd. Deze reserve is bij de jaarrekening 2014 ingesteld met als doelstelling het opvangen van te verwachten tekorten op de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen. Bij de begroting 2016 en in de raad van juli 2015 is besloten om met de invoering van de hieronder genoemde maatregelen een situatie van volledige kostendekkendheid te bereiken in 2018 door:
-  een verhoging van 10% leges in 2016 en in 2017;
-  een besparing op de uitvoeringskosten in 2018.
Een onttrekking aan de reserve kostendekkendheid omgevingsvergunningen in 2018 en de daaropvolgende jaren is derhalve niet meer geraamd.