Wettelijke Beleidskaders

Wettelijke beleidskaders en grondslagen Bestuur
Centraal
Grondwet
Gemeentewet
Algemene wet bestuursrecht
Wet ruimtelijke ordening
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet revitalisering generiek toezicht
Aanbestedingswet
Wet op staatssteun
Wet dualisering gemeentebestuur en provinciebestuur
Wet Besluit Begroting en Verantwoording
Wet financiering decentrale overheden (FIDO)
Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO)
Wet Schatkistbankieren
Wet Houdbare Overheidsfinanciën
Nieuwe Omgevingswet (deze wet zal niet eerder dan in 2020 van kracht zijn)

Lokaal
Verordening op de raadscommissies 2013
Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Gedragscode politieke ambtsdragers 2009
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
Verordening Werkgeverscommissie
Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en
Leidschendam-Voorburg 2013
Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2014 "kwestie van evenwicht”
Themacirculaire incidentele baten en lasten 2015
Financiële verordening
Controleprotocol
Normenkader accountant
Nota reserves en voorzieningen
Nota activabeleid
Nota grondbeleid
Nota lokale heffingen
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen
Treasurystatuut
Budgethoudersregeling

Wettelijke beleidskaders en grondslagen Burgerzaken
Centraal
. Programma digitale overheid (digiprogramma) 2015. Het programma is nationaal, meerjarig (wordt ieder jaar herijkt) en heeft een interbestuurlijk karakter.
· Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG);
· Wet Basisregistratie Personen (BRP);
· Burgerlijk Wetboek 1 &10;
· Rijkswet op het Nederlanderschap;
· Wet bescherming persoonsgegevens;
· Paspoortwet;
· Wegenverkeerswet;
· Vreemdelingenwet;
· Wet op de justitiële documentatie;
· Kieswet;
· Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Lokaal
. Visie op de dienstverlening
. Implementatieplan dienstverlening 2015-2017