Wettelijke Beleidskaders

  • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  • Wet op het primair onderwijs
  • Wet op ontwikkelingskansen door kwaliteit educatie
  • Huisvestingsverordening onderwijs
  • Jeugdwet
  • Leerplichtwet