Wettelijke Beleidskaders

Nationaal

 • Wet ruimtelijke ordening
 • Besluit ruimtelijke ordening
 • Erfgoedwet
 • Flora-en Faunawet
 • Visie Erfgoed en Ruimte ‘Kiezen voor Karakter’ 2016-2018
 • Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 2009
 • Art 2.170 a van de Mediawet
 • Nieuwe Omgevingswet (deze wet zal niet eerder dan in 2020 van kracht zijn, invoering is in volle gang)
 • Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Regionaal

 • Visie Ruimte en Mobiliteit
 • Verordening Ruimte en mobiliteit
 • Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 ‘Erfenis, erfgoed en erfgoud’
 • Regioprofielen cultuurhistorie Zuid-Holland

Lokaal

 • Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide 2012
 • Cultuurhistorische impuls Duin, Horst en Weide 2005
 • Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020
 • Convenant cultuurhistorie Meijendel (2012)
 • Kadernota Erfgoed ‘Voortbouwen op eigen waarde (2012)
 • Nota archeologie herijking 2013 (2014)
 • Erfgoedverordening Wassenaar 2016
 • Groen- en Watervisie 2015-2019
 • Visie op beheer en instandhouding van groene rijksmonumenten in bezit van de gemeente Wassenaar(2011)
 • Beheerplan Groen 2016-2020
 • Beheerplan Spelen 2016-2020
 • Wet Markt en Overheid