Wettelijke Beleidskaders

 • Europees
  • Kader Richtlijn Water (KRW);
  • Stroomgebied Beheerplan (SGBP).
 • Nationaal
  • Activiteitenbesluit;
  • Besluit bodemkwaliteit;
  • Besluit lozingen;
  • Besluit op de Lijkbezorging
  • Bestuursakkoord Waterketen 2007;
  • Bouwbesluit;
  • Besluit externe veiligheid inrichtingen
  • Besluit omgevingsrecht (Bor);
  • Crisis- en herstelwet;
  • Deltaprogramma;
  • Duurzaam Inkoop beleid;
  • Erfgoedwet;
  • Gemeentewet
  • 4de Nota Waterhuishouding (NW4);
  • Nota Ruimte;
  • Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW);
  • Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW-a);
  • Rijksvisie Waterketen;
  • SER-Energieakkoord;
  • Waterwet;
  • Wet Bodembescherming (Wbb);
  • Wet geurhinder en veehouderij;
  • Wet geluidhinder;
  • Wet op de publieke gezondheidszorg
  • Wet milieubeheer (Wm);
  • Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION);
  • Wegenwet
  • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo);
  • Wet ruimtelijke ordening (Wro);
  • Waterschapswet;
  • Wet Gemeentelijke Watertaken(Wgm);
  • Wet op de Lijkbezorging (wlb)
  • Nieuwe Omgevingswet (deze wet zal niet eerder dan in 2020 van kracht zijn, invoering is in volle gang)
 • Provinciaal
  • Provinciaal Waterplan 2010-2015;
  • Besluit lozen buiten inrichtingen;
  • Provinciale milieuverordening Zuid-Holland;
  • Rioleringsbeleid in het buitengebied.
 • Regionaal Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Advies Nota Grondwater;
  • Keur Rijnland;
  • Nota Emissie beheer riolering;
  • Nota Peilbesluit;
  • Waterbeheerplan Hoogheemraadschap van Rijnland;
 • Lokaal
  • Afvalvisie Wassenaar;
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
  • Archeologie;
  • Bouwverordening;
  • Grip Op Grondstoffen;
  • Nota Cultureel Erfgoed;
  • Klimaatprogramma 2016-2019;
  • Uitvoeringsplan Grip Op Grondstoffen;
  • verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021.