Wettelijke Beleidskaders

Landelijk

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
 • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
 • Wet voorkeursrecht Gemeenten (Wvg)
 • Wet Markt en Overheid
 • Gemeentewet (Gemw)
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet Milieubeheer
 • Bouwbesluit
 • Nieuwe Omgevingswet (deze wet zal niet eerder dan in 2020 van kracht zijn, invoering is in volle gang)

Regionaal

 • Provinciale Verordening Ruimte

Lokaal

 • Wassenaarse Bouwverordening
 • Legesverordening Wassenaar
 • Woonvisie