Bestuur

Goed bestuur
Invoering Omgevingswet
De Omgevingswet vraagt erom kritisch te kijken naar de wijze waarop we samenwerken, zowel tussen verschillende overheden en andere ketenpartners als tussen de gemeente (zowel bestuur als ambtelijk) en inwoners, bedrijven, instellingen, ontwikkelaars en verenigingen. Daarnaast vraagt de Omgevingswet bij beleidsvorming dat we vroegtijdig onze inwoners betrekken. Dit past binnen de ingezette bestuurscultuur waarbij ‘vernieuwen, verbinden en vertrouwen’ centraal staan.

Samenwerkingsverbanden in de regio
Invoering Omgevingswet
De samenwerking in de regio zetten we ook in voor de voorbereiding op de Omgevingswet. We werken voor dit onderwerp samen in zowel de Leidse Regio (onder andere Regionale agenda Omgevingsvisie – Hart van Holland) als de Haagse Regio.

Gemeenteraad/griffie
Invoering Omgevingswet
Met de invoering van de Omgevingswet krijgt de raad beter de mogelijkheid om een actieve kaderstellende rol te spelen in de fase van visie- en beleidsvorming. De raad zal in staat worden gesteld een integrale afweging te maken bij de inrichting van de fysieke ruimte en meer vrijheid krijgen om dit te doen met de inwoners en de andere ketenpartners. In afstemming met hun omgeving zal de raad dus op de eerste plaats een omgevingsvisie moeten vormgeven en deze uitwerken in een omgevingsplan. Op deze veranderende rol van de raad, zal hij zich moeten voorbereiden. Hiervoor zullen trainingen worden georganiseerd.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.1 BestuurBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten11111111110
Lasten-1.794-2.067-2.029-2.029-2.029-273
Saldo-1.783-2.056-2.018-2.018-2.018-273
Ontrekking reserves4910000-491
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves4910000-491
Geraamde resultaattaakveld-1.293-2.056-2.018-2.018-2.018-764

Toelichting verschillen

Lasten
De afwijking van € 273.000 nadelig ten opzichte van de begroting 2017 wordt met name veroorzaakt door het realistischer ramen van de kosten van de raadswerkzaamheden voor € 73.000 voordelig en stijging in de bijdrage aan de Werkorganisatie Duivenvoorde.

De grootste verlagingen van het raadsbudget zijn als volgt ingevuld:
- cursus en opleidingskosten € 17.500;
- overige kosten raad en commissies € 25.400;
- Representatie en vergaderkosten € 23.000.

De stijging in de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen op  taakveld 0.1 wordt met name veroorzaakt door een wijziging in de toerekening  van de overhead.
Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom.
Hierdoor is een verschil ontstaan van € 380.800,-  op het taakveld 0.1 ten opzichte van 2017.

Daarnaast is een correctie uitgevoerd op de fiscale bijtelling van de ambtswoning van de burgemeester voor € 51.000 voordelig.

Reserves
Vanaf 1 januari 2017 is het individueel keuzebudget van toepassing. Het individueel keuzebudget is bij de gemeente Wassenaar verwerkt in de bijdrage aan de Werkorganisatie Duivenvoorde.
Een verschil van € 444.400 ten opzichte van de begroting 2017 heeft betrekking op een eenmalige reservering van het vakantiegeld 2016 van de Werkorganisatie Duivenvoorde in de begroting  2017. Omdat de eenmalige reservering van het vakantiegeld is verwerkt als last in de jaarrekening 2016, zal bij de najaarsnota een aframing van € 444.400. plaatsvinden van de bovengenoemde onttrekking aan de algemene reserve in 2017.