Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende zaken:

  • paspoorten en rijbewijzen;
  • bevolkingsregister;
  • straatnaamgeving en kadastrale informatie;
  • burgerschap;
  • verkiezingen, referenda;
  • burgerzaken legesopbrengsten.

De gemeente beheert de persoonsgegevens van alle inwoners en maakt hierbij steeds meer gebruik van digitale voorzieningen. Hierdoor kan deze informatie gemeentebreed gedeeld worden. Een recent voorbeeld van een digitale voorziening is de aansluiting op MijnOverheid. Dit is een persoonlijke website van (landelijke) overheidszaken voor inwoners.
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren blijft de beveiliging van persoonsgegevens en digitale communicatie. De informatiebeveiliging binnen de gemeente voldoet aan alle voorgeschreven objectieve normen die er zijn. Deze normen zijn voor alle gemeenten hetzelfde. We zullen het beleid, dat op de verschillende domeinen aanwezig is, doorvertalen naar een gemeentelijk vastgesteld informatieveiligheidsbeleid.

In 2018 gaat de tweede fase van I-Burgerzaken online. Dit betekent dat het makkelijker wordt om digitaal aangifte te doen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.2 BurgerzakenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten5835855855855852
Lasten-1.022-950-950-950-95072
Saldo-440-366-366-366-36674
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-440-366-366-366-36674

De geraamde lasten zijn ten opzichte van de begroting 2017 gedaald met € 72.000. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door een daling van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde van € 55.000 als gevolg van een gewijzigde toerekening van de overhead. Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving. Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten.In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom. Hierdoor is een verschil ontstaan van € 55.000 op het taakveld 0.2 t.o.v. 2017.

Het restant wordt verklaard door extra kosten van € 30.000 voor de
Tweede Kamer verkiezingen 2017 en de afroming van het budget voor communicatie  bij de Kadernota 2018. Dit is het gevolg van onderuitputting van het budget in voorgaande jaren.