OZB Niet-woningen

Toepassen inflatiecorrectie
De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen is voor 2018 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (consumentenprijzenindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.62 OZB Niet-WoningenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten2.3852.4182.4182.4182.41833
Lasten000000
Saldo2.3852.4182.4182.4182.41833
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld2.3852.4182.4182.4182.41833

Niet van toepassing