OZB Woningen

Toepassen inflatiecorrectie
De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen is voor 2018 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (consumentenprijzenindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.

Verlaging OZB 2018 met hogere opbrengst OZB 2017
Bij het vaststellen van de begroting 2017 is een amendement (100505) aangenomen om een hoger dan geraamde opbrengst OZB voor woningen 2017 in mindering te brengen op de OZB-opbrengst 2018. De te verwachten meeropbrengst OZB-woningen 2017 bedraagt € 70.000. De opbrengst OZB-woningen is voor 2018 met dit bedrag verlaagd. Daarmee is het amendement uitgevoerd.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.61 OZB WoningenBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten6.6496.6726.7426.7426.74223
Lasten-449-426-379-379-37923
Saldo6.2006.2466.3636.3636.36346
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld6.2006.2466.3636.3636.36346

Niet van toepassing.