Belastingen overig

Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, ondernemersheffing (reclamebelasting) en precariobelasting. Alleen de opbrengst van de hondenbelasting is voor 2018 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (consumentenprijzenindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.
Omdat door een structurele huis-aan-huis-controle het aantal geregistreerde honden voor de hondenbelasting is gestegen is de geraamde opbrengst voor de hondenbelasting structureel met € 25.000 extra verhoogd. Dit leidt niet tot een extra verhoging van het tarief voor de hondenbelasting. De kosten verbonden aan de controle zijn vanaf 2018 reëel geraamd.

Omdat de opbrengst van de ondernemersheffing onder aftrek van de perceptiekosten wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds wordt de opbrengst in overleg met de centrumondernemers vastgesteld. De opbrengst is voor 2018 niet verhoogd.

De opbrengst van de precariobelasting in Wassenaar bestaat voor het grootste deel uit precariobelasting op kabels en leidingen. Op basis van een in 2017 aangenomen wet mogen gemeenten tot en met 2021 nog precariobelasting op kabels en leidingen heffen, maar wel tegen ten hoogste het tarief zoals dat gold op 1 januari 2016. Hierdoor is de opbrengst van de precariobelasting voor 2018 niet verhoogd.
De overige tarieven worden wel met het inflatiepercentage verhoogd.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.64 Belastingen overigBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten2.2622.2892.2892.2892.28927
Lasten-91-99-99-99-99-8
Saldo2.1712.1912.1912.1912.19120
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld2.1712.1912.1912.1912.19120

Niet van toepassing.