Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

De op dit taakveld opgenomen bedragen voor de te ontvangen algemene uitkering zijn gebaseerd op de Meicirculaire van 2017. De verschillen zijn toegelicht in het raadsvoorstel en -besluit over de Meicirculaire dat in de raadsvergadering van 12 september 2017 is vastgesteld.

Het bruto voordeel op dit taakveld wordt in het meerjarenperspectief ingezet voor dekking van een aantal lasten met name op het sociaal domein (de zgn. taakmutaties). De belangrijkste aanwending is voor het ramen van loon- en prijsstijgingen. Het restant (het netto effect) is beschikbaar voor de verbetering van het meerjarenbeeld en is opgenomen in het dekkingsplan.
Bijlage 3 geeft een meerjarenoverzicht van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefondsBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten24.51225.95026.11126.21326.2641.438
Lasten000000
Saldo24.51225.95026.11126.21326.2641.438
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld24.51225.95026.11126.21326.2641.438

De raming voor de algemene uitkering voor 2018 is € 1.438.000 hoger dan die voor 2017.
De toelichting in het raadsvoorstel voor de raad van 12 september noemt de hogere accresontwikkeling en de verhoogde integratie-uitkeringen voor het sociaal domein als belangrijkste oorzaken voor de toename. Daarnaast zijn diverse deeluitkeringen verlaagd en gaat van de hogere WOZ-waarde een verlaging uit.