Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

  • Brandbestrijding;
  • Preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
  • Rampenbestrijding.

Voor een toelichting op de taken van de brandweer verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen (VRH).

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg van de bevolking en voorlichting tijdens een ramp, crisis of zwaar ongeval. Hiervoor is een goede voorbereiding nodig om een optimale inzet van alle daartoe aangewezen diensten, instanties en personen te waarborgen. Om aan de eisen te voldoen en zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, wordt er op regionale schaal samengewerkt in de veiligheidsregio Haaglanden.
Crisisfunctionarissen (zowel bestuurlijk als ambtelijk) binnen de gemeente worden elk jaar opgeleid, getraind en geoefend om uitvoering te geven aan deze  gemeentelijke taak bij een crisis of ramp (preparatie). Hierbij wordt de nadruk gelegd op de basiszorg voor verminderd zelfredzamen en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd.

De bevolking wordt geïnformeerd over de rampen en crises die de regio kunnen treffen, de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn, het bieden van een handelingsperspectief(preventie).

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweerBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-2.008-2.039-2.039-2.039-2.039-31
Saldo-2.008-2.039-2.039-2.039-2.039-31
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-2.008-2.039-2.039-2.039-2.039-31

Toelichting verschillen

Niet van toepassing.