Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • bureau Halt;
 • preventie van criminaliteit;
 • opstellen en handhaven APV;
 • vergunningen drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) ;
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek in verband met de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
 • dierenbescherming.

Vergunningenverlening, Toezicht en Handhavingsbeleid (VTH-beleid)
Het VTH-beleid van Wassenaar bestaat uit een aantal onderdelen. De basis van dit beleid ligt in de ‘Wet VTH’ van april 2016 en de ‘Verordening Kwaliteit VTH’ van september 2016. Op grond van deze regelingen zijn het VTH-beleidsplan 2016-2019 en uitvoeringsprogramma 2017-2018 vastgesteld. De gemeente Wassenaar staat voor een veilige, gezonde, duurzame en leefbare omgeving waarin bewoners en bedrijven kunnen rekenen op kwalitatief hoge en transparante dienstverlening. Het komende jaar zal, gelijk aan 2017, gewerkt worden aan:

 • het voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals die uit wet- en regelgeving volgen;
 • het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering;
 • het leveren van excellente dienstverlening

Invoering Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet vraagt de samenhang tussen gezondheid, milieu, duurzaamheid, veiligheid, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening bij de planvorming al mee te nemen. Zo kunnen bijvoorbeeld onderdelen vanuit de APV een plek krijgen in het Omgevingsplan. Ook zal bepaald moeten worden of toezicht en handhaving op basis van deze nieuwe wet moeten worden aangepast. Binnen het invoeringstraject Omgevingswet wordt dit onderdeel daarom meegenomen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheidBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten22222222220
Lasten-762-674-674-674-67487
Saldo-740-653-653-653-65387
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-740-653-653-653-65387

De afwijking van de geraamde lasten wordt met name veroorzaakt door een stijging van de jaarlijkse bijdrage aan de Wassenaarse Reddingsbrigade ad € 19.700 en een daling van de bijdrage van € 106.835 aan de Werkorganisatie Duivenvoorde op het taakveld 1.2. Dit laatste komt door een gewijzigde toerekening van de overhead.

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten.
In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom. Hierdoor is een verschil ontstaan van € 106.835  op het taakveld 1.2 t.o.v. 2017.

Door middel van een gezamenlijke beoordeling van de gehele begroting en exploitatie van de Wassenaarse Reddingsbrigade is gebleken dat het noodzakelijk is de vergoeding aan de Wassenaarse Reddingsbrigade te verhogen van  € 35.500 naar € 51.000. Ook moet de vergoeding nog worden verhoogd met een bedrag van € 4.200 voor de stallingskosten in de winterperiode.