Verkeer en vervoer

In 2016 is het Verkeersplan Wassenaar vastgesteld. De beschikbare middelen worden op een sobere en doelmatige wijze ingezet om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en de bereikbaarheid van Wassenaar te verbeteren. Verkeersveiligheid prevaleert hierbij boven leefbaarheid en leefbaarheid boven bereikbaarheid.
Voor het verhogen van de verkeersveiligheid zal vooral gekeken worden naar het beïnvloeden van verkeersgedrag (zoals snelheidssignaleringsborden) in plaats van het treffen van grootschalige reconstructies in de buitenruimte. Dit is mogelijk doordat de verkeersstructuur in Wassenaar op orde is. Concrete projecten in de buitenruimte zijn de uitvoering van het project Waalsdorperlaan - Buurtweg, groot onderhoud Kieviet-Zuid en groot onderhoud asfalt bij de toegangsweg naar Kasteel De Wittenburg. Bij onderhoudswerkzaamheden wordt beoordeeld of aanvullende verkeersmaatregelen wenselijk zijn en zodoende kunnen meeliften (werk-met-werk maken).

In het najaar van 2017 is de aannemerscombinatie Comol5 begonnen met de voorbereidende bouwwerkzaamheden van de RijnlandRoute. De huidige planning is dat de gehele RijnlandRoute in 2022 gereed is. De gemeente Wassenaar zal in overleg met alle belanghebbenden de werkzaamheden monitoren en waar noodzakelijk proberen bij te sturen om de verkeershinder van de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Bijzondere aandacht gaat uit naar het bedrijventerrein Maaldrift en de verkeerssituatie bij het Rozenplein.

Op basis van de businesscase N44 wordt verder gewerkt om de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid van de N44 onder de aandacht te brengen bij lokale, regionale en landelijke partners en uiteindelijk structureel te verbeteren.

In 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor de vervanging van asfalt in de wijk Kieviet. De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats in 2018.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoerBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten15798989898-59
Lasten-4.862-3.858-3.833-3.702-3.6721.005
Saldo-4.706-3.760-3.735-3.604-3.574946
Ontrekking reserves1.63038383838-1.592
Toevoeging reserves-1.13800001.138
Mutaties reserves49238383838-454
Geraamde resultaattaakveld-4.214-3.722-3.697-3.566-3.536492

Toelichting verschillen

Lagere baten
In 2017 zijn uit de jaarrekening 2016 doorgeschoven incidentele baten zichtbaar. Het betreft de subsidie voor het kruispunt Rozenweg (€ 33.000) en de bijdrage voor de automatiseringskosten VRI (€ 26.000).

Lagere lasten
Per saldo € 1,0 miljoen lagere lasten vanwege:
- uit de jaarrekening 2016 doorgeschoven bedragen voor verkeersprojecten (€ 641.000)
- vervallen inwonersbijdrage MRDH - voorheen mobiliteitsfonds stadsgewest Haaglanden (€ 238.000)
- minder toegerekende kosten vanuit werkorganisatie (€ 265.000)
- hogere kapitaallasten (-/- € 134.000)

Mutaties reserves
Met ingang van 2017 wordt op alle investeringen afgeschreven. Voor de dekking van deze kapitaallasten is een bestemmingsreserve gevormd, die gevoed is uit de algemene reserve.
Voor dit taakveld gaat het om een bedrag van € 1.138.000 (o.a. Deijlerweg, Kokshoornlaan, Amerikaanse Ambassade en Buurtweg).

De incidentele onttrekking van € 492.000 uit 2017 heeft o.a. betrekking op uit 2016 doorgeschoven projecten voor planmatig onderhoud Joh. de Wittstraat (€ 297.000) en groot onderhoud Papegaaienlaan (€ 96.000).