Recreatieve havens

Onder het taakveld Recreatieve havens valt het Project Havenkanaalgebied. Hiervoor is in 2016 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Zie ook de toelichting bij taakveld 8.1 voor wat betreft de raakvlakken met de Omgevingswet.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 2.3 Recreatieve havensBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten26262626260
Lasten-11-29-29-29-29-18
Saldo15-2-2-2-2-17
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld15-2-2-2-2-17

Niet van toepassing.