Openbaar vervoer

Vervoersautoriteit MRDH

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland zijn de opdrachtgevers van het openbaar busvervoer in en rondom Wassenaar. De inzet van de gemeente richting deze partijen is gericht op het verbeteren van het OV-voorzieningenniveau. Een OV-verbinding vanuit Wassenaar met station Voorschoten en verder richting Leidschendam-Voorburg is hierbij een nadrukkelijke wens.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 2.5 Openbaar vervoerBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-17-110-110-110-110-94
Saldo-17-110-110-110-110-94
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-17-110-110-110-110-94

Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom. Hierdoor is een verschil ontstaan van € 94.000 op het taakveld 2.5 t.o.v. 2017.