Economische ontwikkeling

Winkelen in het centrum van Wassenaar willen we toekomstbestendig maken. Om dit te bereiken dient het centrum ingericht te worden als recreatief winkelgebied. Hiervoor moet de bezoeker bij het lopen door het centrum een logische route afleggen (Langstraat, Van Hogendorpstraat, Luifelbaan) die duidelijk is en die aanleiding geeft om langer te verblijven.

Daarnaast gaan wij de mogelijkheden onderzoeken, in overleg met de ondernemers, om het Stadhoudersplein als boodschappencentrum te versterken. Onder andere door het inzetten op een Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Bedrijfscontactfunctionarissen, ondernemers en Werk en Inkomen werken samen om meer mensen aan het werk te kunnen helpen.

De samenwerking tussen ondernemers en de bedrijfscontactfunctionarissen wordt geïntensiveerd door op proactieve wijze ondernemers te informeren en te laten participeren.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 3.1 Economische ontwikkelingBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten75757575750
Lasten-318-280-265-265-26537
Saldo-243-206-191-191-19137
Ontrekking reserves300000-30
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves300000-30
Geraamde resultaattaakveld-213-206-191-191-1917

Toelichting verschillen

Niet van toepassing.