Openbaar basisonderwijs

Uitvoeren wettelijke taken
Het openbaar onderwijs is meer verzelfstandigd. De gemeente heeft nog wel een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals het aanstellen van het bestuur. Ook het beoordelen van eventuele huisvestingsaanvragen is een taak van de gemeente.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijsBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-6-8-8-8-8-2
Saldo-6-8-8-8-8-2
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-6-8-8-8-8-2

Toelichting verschillen

Niet van toepassing.