Onderwijshuisvesting

Aanvragen behandelen voor uitbreiding of nieuwbouw
De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen ligt bij de schoolbesturen. De bekostiging voor uitbreiding of nieuwbouw zijn nog belegd bij de gemeente. Aanvragen hiervoor worden in behandeling genomen als deze worden ingediend.

Opstellen Integraal Huisvestings Plan (IHP)
Het is wenselijk een IHP op te stellen. Deze wordt in 2018 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Het IHP geeft een meerjarige doorkijk in de noodzakelijke en wenselijke maatregelen in het kader van onderwijshuisvesting, zodat ook meerjarig gestuurd kan worden op deze uitgaven. Een lange termijn leerlingenprognose zal daaraan ten grondslag moeten liggen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 4.2 OnderwijshuisvestingBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten444440
Lasten-1.269-1.320-1.317-1.317-1.317-52
Saldo-1.265-1.316-1.313-1.313-1.313-52
Ontrekking reserves2.950411646464-2.539
Toevoeging reserves-2.900-3470002.553
Mutaties reserves506464646414
Geraamde resultaattaakveld-1.215-1.252-1.249-1.249-1.249-38

Lasten
Gemeenschappelijke regelingen dienen per 2018 te voldoen aan de vernieuwde BBV regelgeving.
Onderdeel van deze wijziging is het aan de overhead toerekenen van de kosten van leidinggevenden en ondersteunend personeel en het zoveel mogelijk direct aan taakvelden toerekenen van kosten. In 2017 was dit nog niet volledig toegepast in de begroting. Het doorvoeren van deze wijziging heeft een verschuiving tot gevolg tussen het taakveld 0.4 overhead en de overige taakvelden en andersom. Hierdoor is een verschil ontstaan van € 38.000 op het taakveld 4.2 t.o.v. 2017.
Daarnaast vallen de kapitaallasten voor 2018 € 14.000 hoger uit.

Mutatie reserves
Bij de besluitvorming over de uitbreiding huisvestingscapaciteit Herenwegschool van 12 december 2016 is besloten om bij de programmabegroting 2018 een bedrag van € 347.000 te storten in de reserve kapitaallasten Herenwegschool en deze te dekken uit het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve.