Sportbeleid en activering

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activeringBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-898-401-401-401-401496
Saldo-898-401-401-401-401496
Ontrekking reserves1.0310000-1.031
Toevoeging reserves-6350000635
Mutaties reserves3960000-396
Geraamde resultaattaakveld-502-401-401-401-401101

Toelichting verschillen

Lasten
In 2017 zijn eenmalig diverse kosten begroot voor:

  • onderzoekkosten sporthal € 43.000;
  • subsidie aan de tennisverenigingen Marlot en Oud-Wassenaar voor de renovatie van de gravelbanen € 352.000;
  • aanleg trimroute € 14.000;
  • subsidies voor verbeteren van de toegankelijkheid van het zwembad en jeugd € 40.000.

Deze kosten komen in 2018 niet meer terug en leiden daarom tot een voordeel ten opzichte van
2017.

Reserves
In 2017 is ten laste van de Algemene Reserve een bestemmingsreserve t.b.v. incidentele investeringen in de sport ingesteld (€ 635.000). Daarnaast zijn in 2017 de subsidies voor renovatie van Tennispark Marlot en Oud-Wassenaar onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Voor 2018 zijn geen onttrekkingen geraamd.