Samenkracht en burgerparticipatie

Invoeren Omgevingswet
Bij de invoering van de Omgevingswet die gericht is op het fysieke domein wordt ook samenwerking gezocht met het sociaal domein om vraag en behoeften vanuit de samenleving mee te kunnen nemen bij de voorbereidingen. Inwoners worden op verschillende momenten gedurende het invoeringstraject Omgevingswet betrokken en leren mee te veranderen.

Uitvoeren laagdrempelige (preventieve) zorg en ondersteuning 18-
Met integraal en gebiedsgericht werken, komen tot:

  • Inrichting van een CJG van waaruit laagdrempelige (preventieve) zorg voor 18- wordt uitgevoerd;
  • Uitvoering laten geven aan Jeugdgezondheidszorg en (preventief) gezondheidsbeleid;
  • Uitvoering laten geven aan Veilig Thuis, Jeugd Interventie Team en Halt;
  • Uitvoering geven aan het Plan van aanpak preventie sociaal domein;
  • Versterken van netwerken met daarin een belangrijke rol voor de brede welzijnsorganisatie.

Bieden van laagdrempelige preventieve ondersteuning 18+;
We zetten, in samenwerking met partners in de gemeente, in op het versterken van lokale algemene voorzieningen zodat de groeiende groep kwetsbare Wassenaarders zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. We sluiten prestatieafspraken met organisaties die actief zijn op het terrein van welzijn, maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning om middels integraal werken invulling te geven aan een passend preventief aanbod en de verbinding tussen 0de en 1ste lijns ondersteuning.

Wijkbeleid
Wijkbeleid zorgt voor verbinding in de wijk en stimuleert sociale kracht. Er is een verschuiving te zien van burger- naar overheidsparticipatie waarbij de overheid zich aansluit bij wat nodig is en de wensen van de inwoners.

Uitvoeren prestatieafspraken jeugd- en jongerenwerk
Jeugd- en Jongerenwerk richt zich in Wassenaar op de terreinen voorlichting en informatie, accommodatie gebonden jongerenwerk (streefbereik 300 leerlingen/jongeren en 50 ouders),  ambulant Jongerenwerk (streefbereik 125 individuele jongeren tijdens het algemeen ambulant jongerenwerk) en coaching (streefbereik totaal 140 jongeren). In het prestatiedocument zijn de door de gemeente Wassenaar beoogde effecten gekoppeld aan resultaten, doelen en prestatie indicatoren. In het prestatiedocument wordt uitgebreider ingegaan op deze cijfers. Gezien de in juni 2017 vastgestelde prestatieafspraken vindt er nu tweemaandelijks een evaluatie plaats in het kader van contractmanagement. Jeugd- en jongerenwerk neemt hierin zelf verantwoordelijkheid. De gemeente heeft een regisserende rol. Na een jaar evalueren we de resultaten.

Uitvoeren vrijwilligersbeleid/mantelzorgondersteuning
Om inwoners in staat te stellen langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en mee te kunnen doen in de samenleving is er meer behoefte aan vrijwillige inzet. De Vrijwilligerscentrale Wassenaar werkt aan vernieuwende projecten om meer en (jongere) vrijwilligers te werven, op te leiden en te behouden. Daarbij wordt er gewerkt aan verbinding van formele zorg aan informele zorg, zodat er geen hiaten voorkomen in het aanbod van voorzieningen.

Starten met uitvoeren agenda 22
Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk om te zorgen dat iedereen in de samenleving kan meedoen. Na de ratificatie van het VN verdrag voor de rechten van mens met een beperking die op
1 januari 2017 van kracht is gegaan, neemt deze verantwoordelijkheid nog verder toe. Voor de gemeenten is dit verdrag vertaald in 22 regels, beter bekend als Agenda 22. Eén van de 22 regels van Agenda 22 gaat over de toegankelijkheid. In 2018 wordt invulling gegeven aan deze toegankelijkheidsregel van Agenda 22.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatieBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten2812812812812810
Lasten-1.707-1.691-1.688-1.688-1.67716
Saldo-1.426-1.410-1.407-1.407-1.39616
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-1.426-1.410-1.407-1.407-1.39616

Toelichting verschillen