Wijkteams

De term wijkteams is voor wat betreft de gemeentebegroting een gegeven opgelegd door de rijksoverheid. In deze begroting wordt Wassenaar als één wijk gezien.

Bieden van een loketfunctie
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening).
In Wassenaar is er al een loket. Voor 2018 wordt dit loket meer en efficiënter gebruikt en wordt hierin ook de samenwerking met ketenpartners gezocht. Daarbij wordt ingezet op het verstevigen van de netwerken voor het Jeugd- en Volwassen domein (18- en 18+) en deze te ontwikkelen tot een totaal netwerk sociaal domein (0-100). Daarnaast worden ACT-ers ingezet op adviseren, coördineren en transformeren van de (gemeentelijke) professionals.

Integraal werken volgens principe van: 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur

•   Zorgdragen voor een integrale en gebiedsgerichte werkwijze voor alle betrokken zorg partijen volgens principe van: 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur;
•   Verdere verbinding tussen CJG (jeugd), WMO en participatie;
•   Versterking samenwerking met het omliggende veld;
•   W&I investeert in het persoonlijke contact met een aanzienlijk deel van het klantenbestand dat zich op de grens van het werkgebied van werk en inkomen en zwaardere zorg bevindt.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.2 WijkteamsBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-483-482-482-482-4821
Saldo-483-482-482-482-4821
Ontrekking reserves680000-68
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves680000-68
Geraamde resultaattaakveld-415-482-482-482-482-67

In 2017 werd nog rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve sociaal domein ter hoogte van € 68.000. Voor 2018 is een dergelijke onttrekking niet geraamd.