Volksgezondheid

Uitvoeren van Nota Lokaal Gezondheidsbeleid en Plan van aanpak preventie sociaal domein
In 2018 is het nieuwe lokale gezondheidsbeleid geïntegreerd in het beleidsplan sociaal domein
2018-2021.

Door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven wordt de gezondheid van mensen bevorderd en worden chronische ziekten voorkomen. Preventie krijgt een prominente plaats in de gezondheidszorg. De verbinding tussen de Jeugdwet, Wmo 2015, Wet passend onderwijs en de Wet publieke gezondheid wordt verbeterd. Als gemeente houden we de gezondheidsbescherming op peil en bieden we nieuwe bedreigingen het hoofd. Het gaat dan niet alleen om infectieziekte bestrijding (vaccinatie programma’s), maar ook om zaken als leefmilieu, zoals het voorkomen van overlast door geluidshinder en luchtvervuiling.
In 2018 zetten we in op het verminderen van sociale uitsluiting door het stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen (met name binnen de OGGZ) tussen laag- en hoogopgeleiden. Daarnaast is de focus gericht op gezonde leefstijl en het behalen van gezondheidswinst door het verbetering van de trends van roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes.

Herijking GR GGD Haaglanden moet in 2018 rond zijn. Dan zal tevens duidelijk moeten zijn hoe Veilig Thuis Haaglanden in de GGD is opgenomen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 7.1 VolksgezondheidBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten000000
Lasten-1.673-1.664-1.664-1.664-1.6648
Saldo-1.673-1.664-1.664-1.664-1.6648
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-1.673-1.664-1.664-1.664-1.6648

Toelichting verschillen