Riolering

In het verbreed gemeentelijk rioolplan 2017-2021 zijn de maatregelen voor de komende jaren benoemd.

Project riolering 2018:

 • Horstlaan/ Kerkeboslaan en omgeving.

Projecten die doorlopen van 2017 naar 2018:

 • Raadhuislaan en omgeving;
 • Wijk Oostdorp.

Wassenaar participeert in de Samenwerking Waterketen Regio Rijnland om de samenwerking in de waterketen te versterken en kennis en ervaring uit te wisselen.

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 7.2 RioleringBegroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Verschil begroting 2017 / 2018
Baten13.3002.6742.6742.6742.674-10.626
Lasten-12.343-1.827-1.823-1.832-1.81310.516
Saldo957847851842861-109
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld957847851842861-109

Per 1-1-2017 is de voorziening groot onderhoud riolering beëindigd en is het saldo van deze onderhoudsvoorziening overgezet naar een spaarvoorziening rioolvervanging.
Op basis van het nieuwe vGRP zijn de jaarlijkse dotaties berekend. Deze fluctueren in de tijd. Dit geeft € 64.000 nadeel in de begroting 2018 ten opzichte van 2017. Daarnaast zijn de berekende uren € 57.000 hoger dan in de Begroting 2017.

Samenwerkingsverbanden in de Regio

Naam

Samenwerking Waterketen Regio Rijnland

Juridische vorm

Samenwerkingsverband van 28 gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

De samenwerking kent drie bestuursorganen:

 • Bestuurlijk algemeen, betreffende wethouder van gemeente en waterschap, waarbij Rijnland initiatiefnemer is;
 • Bestuurlijk Cluster, betreffende wethouder deelnemende gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar) binnen cluster Leidse Regio vertegenwoordigt door wethouder Leiden als voorzitter en wethouder Rijnland;
 • C-team, overkoepelend orgaan van voorzitters van de clusters (4 in totaal) en Rijnland. Deze informeren voorzitters bestuurlijk clusters

Doelstelling

Gezamenlijke zorg voor de gehele waterketen en krachten bundelen.

 • Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;
 • Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;
 • Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

Vertrekpunt in de samenwerking is dat de bestaande taken en verantwoordelijkheden niet worden aangetast.

Besluit tot deelname

In 2012 zijn de partijen een intentieverklaring aangegaan die in juli 2016 is bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst die loopt tot 31-12-2020

Bestuurlijk belang

Samenwerken versterkt de waterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een waterketen en waterketenbeheer:

 • Van hoge constante kwaliteit;
 • Met een lage kwetsbaarheid;
 • Functionerend tegen zo laag mogelijke totaal maatschappelijke kosten.

Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen